Het Bewonersplatform presenteerde in februari haar Jaarverslag 2012. Het geeft een goed beeld hoe wij het afgelopen jaar gewerkt hebben aan een beter Overvecht. Met onze Speerpunten voor een beter Overvecht geven we aan waar de gemeente en de woningcorporaties  – naar onze mening – extra aandacht aan moeten besteden in 2013.

Deze 7 speerpunten vatten we kort samen:

  • Er moet een goed ontwerp voor de NRU (Noordelijke Randweg) langs Overvecht komen, waarin niet alleen mobiliteit maar ook de Leefbaarheid van Overvecht centraal staat
  • Nu de grote plannen voor uitbreiding winkels en nieuwbouw van woningen in het gebied van het Winkelcentrum Overvecht niet doorgaan moet er op korte termijn een plan komen hoe dit gebied wel verbeterd kan worden.
  • Voor de flats waar ingrijpende renovatie of sloop-nieuwbouw is uitgesteld vragen wij fatsoenlijk onderhoud, inzetten van sociaal beheer en toepassing van Lokaal Maatwerk en aandacht en goede communicatie naar bewoners. Ook moet de openbare ruimte worden aangepakt.
  • Gemeente en corporaties moeten oneigenlijke bewoning en de negatieve effecten ervan blijven aanpakken
  • Voorkom (dreigende) leegstand van winkelpanden en verschraling van het winkelaanbod
  • Wij vragen om effectief toezicht en handhaving waardoor overlast in parken en de openbare ruimte vermindert of voorkomen kan worden.
  • Na vertrek van het Ziekenhuis uit Overvecht moet er goede poliklinische gezondheidszorg in de wijk beschikbaar blijven. De wijk moet kunnen meepraten over welke voorzieningen gewenst zijn.

Voor deze punten zullen we in 2013 aandacht blijven vragen.