Overvecht_vroeger_nachtimpressieDe onevenwichtige woningvoorraad is een kernprobleem van Overvecht en ligt aan de basis van veel problemen op sociaal vlak die in de wijk spelen.

Het woningbestand in Overvecht bestaat voor 71% uit sociale huurwoningen, 9% particuliere huur en 20% koopwoningen. In geen enkele Utrechtse wijk is deze verhouding zo scheef. Gemiddeld in de stad Utrecht is de verhouding sociale huur – koop: 38% – 48%.

Daarmee levert Overvecht voor de stad Utrecht een enorme bijdrage aan de huisvesting van mensen die zijn aangewezen op de sociale huursector. Overvecht is de Krachtpatser in de Utrechtse volkshuisvesting!

Dit heeft echter grote gevolgen voor de bevolkingssamenstelling van de wijk, met relatief veel bewoners die lage inkomens en lage opleidingen hebben of op andere manieren kwetsbaar in de samenleving staan. En dat tekent het karakter van Overvecht als ‘Krachtwijk’ waar veel (sociale) problemen samenkomen en stapelen.

Mariakwartier, artikelOm Overvecht een betere sociaal-economische basis te geven moet er een beter evenwicht komen in de woningvoorraad. Het toevoegen van woningen en woonmilieu’s met een andere kwaliteit is van strategisch belang voor de ontwikkeling van Overvecht.

Deze visie heeft het Bewonersplatform Overvecht al vanaf eind negentiger jaren en is – door de jaren heen en nu nog steeds –  een rode draad bij onze standpunten over o.a. ruimtelijk beleid, woningbouw en herstructurering in Overvecht. Inmiddels wordt deze visie breed gedeeld door de gemeente, woningcorporaties en andere partijen die betrokken zijn bij wonen en ruimtelijke beleid.  Erkend wordt dat meer evenwicht in de woningvoorraad niet alleen een opgave voor Overvecht is. Het vraagt ook dat er elders in de stad meer ruimte komt voor toevoegen van sociale huurwoningen.

Kansen voor ruimtelijke verbetering, een mix van aantrekkelijk wonen, voorzieningen en verbetering van de omgeving:

  • Kwaliteit en diversiteit in woningen voor huidige en nieuwe bewoners;
  • Renovaties van complexen voor meer kwaliteit en variatie in wonen
  • Betaalbare sociale huurwoningen;
  • Ruimte en groen in de wijk behouden;
  • Meer kwaliteit en variatie in het groen;
  • Groen en water verbinden
  • Goede verbindingen voor voetgangers en fietsers;
  • Anonieme en onaantrekkelijke plekken verbeteren.

We hechten veel belang aan Antoniuskwartier_Logokansenlocaties voor nieuwbouw en nieuwe woonmilieu’s in de wijk. Een goed voorbeeld is het Mariakwartier, dat vanaf 2014 verrees op de plek van de oude 4-hoog flats van de Maria van Hongarijedreef e.o.
De nieuwbouw van het Antoniuskwartier op het terrein van het voormalig ziekenhuis Overvecht is ook een aanwinst voor de wijk. In 2018/2019 is een deel van de oude 4-hoog flats aan de Camera Obscuradreef hoogwaardig gerenoveerd. Na de sloop in 2023 van de oude 4 hoog flats van Woonin (voorheen Mitros) aan de Camera Obscuradreef en Vader Rijndreef wordt daar ‘De Mix’ met 179 middenhuur woningen teruggebouwd.

Ook andere kansenlocaties zijn of worden ontwikkeld. De oude 10-hoogflat van Bo-Ex langs de Ivoordreef is in 2022 gesloopt. Dit gebied wordt herontwikkeld met een mix van huur en koopwoningen. Aan de Jagerskade (achter voormalige party- en congrescentrum Het Vechthuis verrijst een compact nieuwbouwproject. En na sloop van het oude schoolcomplex aan de Pahud de Mortangesdreef is deze plek ingevuld met het Plan Einstein / Pahud met tijdelijke woningen voor assielzoekers en jongeren die sociale inzet leveren.

In 2021 is De Buurt opgeleverd, de nieuwbouw op de voormalige NPD-strook langs de Brailledreef, grenzend aan het parkeerterrein van het winkelcentrum Overvecht.  In de toekomst liggen er kansen voor andere delen van het Centrumgebied. De gemeente werkt samen met winkeliers en  ondernemers, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en bewoners aan een totaalplan voor het Centrumgebied.

In 2023 is een start gemaakt met de Omgevingsvisie Overvecht. Dit moet kaders en randvoorwaarden bieden voor ruimtelijke ontwikkeling van de wijk tot 2040. Waar zijn locaties voor nieuwbouw van woningen, voorzieningen en bedrijvigheid mogelijk, hoe kunnen we groen en natuurwaarde in en om de wijk behouden en versterken en en hoe kan verkeer/mobiliteit en openbaar vervoer zich ontwikkelen?