De Natuur- en Milieugroep Overvecht (NMO)

De Natuur- en Milieugroep Overvecht (NMO) zet zich in voor de natuur en het milieu in Overvecht en omgeving. Voor dit doel houdt de NMO zich zowel bezig met de parken en het openbaar groen in de wijk als met de groene buitengebieden rondom Overvecht.

Een goed beheer en inrichting van dit groen verhoogt het woongenot en draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk en de gezondheid van bewoners.

Belangrijke aandachtspunten voor de NMO zijn:
= behoud van groene gebieden in en rond de wijk
= natuurvriendelijke inrichting en beheer van het groen
= behouden of versterken van variatie en natuurwaarde in de wijk en van ecologische verbindingen, zodat planten en dieren zich gemakkelijker tussen groengebieden kunnen verplaatsen.

Afgelopen jaren heeft de NMO meegedacht en inbreng geleverd bij veel plannen in de wijk die gevolgen kunnen hebben voor groen en natuurwaarde.  O.a. de plannen voor opwaardering van de NRU, de nieuwbouw van de Ivoordreef, compensatie van gekapte bomen voor de mogelijke bouw van Het Nieuwe Zandpad en andere bouwprojecten, de visie voor het Natuurgebied Zuilen en de Omgevingsvisie Overvecht.

De NMO overlegt regelmatig met de gemeente over het maaibeheer en groenonderhoud door de hele wijk. Door inzet van de NMO is in 2009 een beheerplan tot stand gekomen voor het groengebied achter Fort aan de Klop in Overvecht Noord. Door dit beheerplan, waar de gemeente Utrecht haar medewerking aan geeft, kan de natuurwaarde van het gebied  en de gebruikswaarde voor bewoners worden vergroot. Download het Beheerplan.
De achtergrond en de succesvolle ontwikkeling van dit plan worden beschreven in een boekje “Hoera! een burgerinitiatief” over 10 natuurprojecten, die tot stand kwamen door de inzet van bewoners. Het boekje is uitgegeven door de Bomenstichting

De Natuur- en Milieugroep Overvecht opereert zelfstandig maar fungeert ook als een werkgroep van het Bewonersplatform. Dit maakt het mogelijk om in het Bewonersplatform ondersteuning te vragen voor haar initiatieven.  Voor een actueel overzicht: zie dit onderdeel in ons laatste jaarverslag.

Contactpersoon voor de De Natuur- en Milieugroep Overvecht:
 
= Joke van der Ham
De NMO is door vertrek van enkele actieve deelnemers onderbezet en kan versterking gebruiken.

Contact: natuurenmilieu@bewonersplatformovervecht.nl