Het Bewonersplatform presenteert Speerpunten voor een beter Overvecht 2024

Wij vragen het College van B&W, de gemeenteraadsleden, de woningcorporaties,
de Werkplaats Overvecht en anderen om zich dit jaar hiervoor in te zetten.

Meer evenwicht in wonen en de woningvoorraad:

 • Breng het aandeel sociale huur in Overvecht flink omlaag. Er is meer diversiteit in kwaliteit en type woningen nodig, zodat de wijk voor meer doelgroepen interessant is. Kansen liggen bij nieuwbouwprojecten en selectieve verkoop van huurwoningen.

 • Verminder de instroom van kwetsbare doelgroepen in Overvecht en verdeel deze evenrediger over de stad. De woningcorporaties hebben meer speelruimte nodig om een evenwichtige instroom te realiseren.1

  1Verscherpte regels voor woningtoewijzing zorgen sinds 2016 voor een toenemende concentratie van kwetsbare bewoners in de sociale huurwoningen. Veel bewoners die behoren tot kwetsbare groepen, zoals maatschappelijke opvang en statushouders, krijgen in Overvecht een sociale huurwoning. Samen versterkt dit de stapeling van kwetsbaarheid en sociale problemen.

 • Bij grote renovaties, en soms door verkoop, liggen kansen voor instroom van nieuwe bewoners met meer draagkracht. Benut dit. Daarnaast is complex-gewijs inzet nodig om samen met bewoners de leefbaarheid en sociale samenhang te verbeteren.

Omgevingsvisie

 • De Omgevingsvisie gaat kaders geven voor de toekomstige ontwikkelingen in de wijk. Deze visie met een horizon tot 2040 wordt in 2024 opgeleverd en gaat over openbare ruimte, verdichting, groen en mobiliteit. Zorg voor samenhang tussen Omgevingsvisie en al lopende ontwikkelingen (gebiedsontwikkelingen, verkeer, NRU). Sta open voor de inbreng van bewoners, (hoge participatiegraad adviseren of co-creatie), onderzoek achterliggende belangen, maak duidelijk wat wel/niet wordt meegenomen en waarom.

Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling:

 • Projecten moeten bijdragen aan verbetering van de wijk door een combinatie van kwaliteit in architectuur en woonmilieus, verbetering van de openbare ruimte en toevoegen van functies. Actueel zijn: nieuwbouw Ivoordreef en ‘De Mix’ bij de Camera Obscuradreef (in uitvoering), plannen van de Werkplaats Overvecht (in het gebied van de Themadreven en de Tigris-/Zambesibuurt en een verkenning voor Overvecht Zuid), herontwikkeling van Rosendael door Careyn, masterplan voor de ontwikkeling van het Centrumgebied (openbare ruimte en verkeer, woningen, winkels, voorzieningen) en herontwikkeling van verouderd maatschappelijk vastgoed en van het Steck-gebied.

 • Planontwikkeling altijd in overleg met de omgeving, bewoners vroegtijdig betrekken!

 • Grote zorgvuldigheid is nodig bij het selecteren van nieuwbouwlocaties. Niet bouwen in de parken! Een uitwerking van de groenstructuur in Overvecht (in Omgevingsvisie) is nodig als kader om keuzes te maken waar zeker níet en waar misschien wél in het groen gebouwd mag worden.

 • Het idee ‘Einsteinkwartier’ is in 2021 gelanceerd als alternatief voor de ontwikkeling van een toekomstig stadscentrum, zoals dat was gepresenteerd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Voeg Voeg dit idee én het masterplan Centrumgebied én de Omgevingsvisie samen tot één visie, positionering en beeldvorming over de integrale ontwikkeling van dit deel van de wijk en het centrumgebied.

 • Openbare ruimte, groen en verkeer zijn integraal onderdeel bij alle bouwplannen. Het kwaliteitsgroen in de wijk behouden. Het Groene Lint uitbreiden naar een groene structuur voor wandelen en fietsen. Parken in de wijk onderling verbinden en beter verbinden met andere groene zones in de wijk, Natuurgebied Zuilen en Noorderpark.

Verkeer:

 • Er is een programma nodig met een meerjarenplanning en voldoende budget om alle straten en woonbuurten van Overvecht Duurzaam Veilig in te richten (30 km).

 • Het fietsnetwerk verbeteren met meer (sociaal) veilige routes.

 • Maak (als onderdeel van de omgevingsvisie) een mobiliteitsplan Overvecht en voorkom vervoersarmoede door beter Openbaar Vervoer en stimuleren van fietsen.

NRU:

 • Een verdiepte ligging van de weg is het beste voor de leefbaarheid van de wijk. Dat betekent: de autoweg verdiept onder de drie pleinen. Dat moet de inzet blijven voor de lange termijn.

 • Het plan met drie ongelijkvloerse kruisingen gaat vanwege te hoge kosten niet door. Realiseer in ieder geval de in 2023 uitgewerkte maatregelen die de leefbaarheid en de oversteekbaarheid verbeteren en kunnen worden uitgevoerd met komend onderhoud.

 • De presentatie eind 2023 van het Alternatief Ring Utrecht door gemeente en provincie biedt nieuwe kansen voor een lange termijn aanpak van de NRU. Werk dit uit in 2024.

 • Maximale inzet is nodig om het groen langs de wijk te behouden en de fietsverbindingen langs en over de NRU te behouden of te verbeteren. In de wijk zijn aanvullende verkeersmaatregelen nodig (opnemen in mobiliteitsplan voor de wijk).

Energie:

 • Maak Aardgasvrij in Overvecht-Noord haalbaar en betaalbaar en biedt alternatieven die echt duurzamer zijn. Met invloed voor gebruikers en beperkte aanpassing van woningen. Geef eigenaar bewoners en VvE’s de juiste middelen en ondersteuning.

 • Ook Overvecht-Zuid is aangewezen om in 2030 aardgasvrij te worden. Benut de leerervaringen die in Overvecht-Noord zijn opgedaan en maak niet dezelfde fouten.

 • Benut kansen om woningen te verduurzamen en voor te bereiden op aardgasvrij, o.a. via renovatie door de woningcorporaties en door een effectieve ondersteuning bij verduurzaming van woningen van particulieren.

 • Sta pas splitsing van corporatiecomplexen toe (voor verkoop sociale huurwoningen) als deze verduurzaamd zijn.

   

Welzijn:

 • Blijvend aandachtspunt is een goede samenwerking tussen organisaties voor hulp en ondersteuning en andere partners in de wijk. Bijvoorbeeld met woningcorporaties bij grote renovaties van complexen (‘Sociaal Renoveren’).

 • Bij alle hulp en ondersteuning moet outreachend werken, het aanpakken van armoede en activering en talentontwikkeling een rode draad zijn. Extra aandacht is nodig voor armoede door de explosief stijgende kosten van energie en levensonderhoud.

 • Een goede spreiding van buurt-accommodaties en voorzieningen over de wijk met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en laagdrempelig naar gebruikers draagt daar aan bij. Zorg bij (bouw)plannen en mogelijkheden voor combinaties van wonen met (flankerende) zorg en voorzieningen bij nieuwbouw.

Prostitutiezone:

 • Het oude plan voor Het Nieuwe Zandpad langs de Einsteindreef moet van de baan. De heroriëntatie op het stedelijke prostitutiebeleid biedt daar kansen voor. Maak een plan voor een hoogwaardige invulling van de bouwstrook, die kwaliteit toevoegt aan de omgeving. Zoek daarbij aansluiting bij de plannen voor herontwikkeling van het Centrumgebied en ideeën vanuit het Einsteinkwartier.

   

Samen voor Overvecht en Wijkakkoord

Het Bewonersplatform Overvecht neemt deel aan de Wijkcoalitie van partners die zich inzetten in het kader van Samen voor Overvecht. En aan het Wijkakkoord met de partners voor ruimtelijke ontwikkeling. Van de gemeente en betrokken partners vragen wij:
– goede en tijdige informatie, open staan voor inbreng en constructieve kritiek;
– actief betrekken van bewoners en anderen in de wijk bij projecten en plannen;
– transparantie over voortgang, resultaten voor de wijk en financiën.