Het Bewonersplatform presenteert Speerpunten voor een beter Overvecht voor 2023.Wij vragen het College van B&W, de gemeenteraadsleden, de woningcorporaties, de Werkplaats Overvecht en anderen om zich dit jaar hiervoor in te zetten.

1. Meer evenwicht in wonen en de woningvoorraad

• Breng het aandeel sociale huur in Overvecht flink omlaag. Er is meer diversiteit in kwaliteit en type woningen nodig, zodat de wijk voor meer doelgroepen interessant
is. Kansen liggen bij nieuwbouwprojecten en selectieve verkoop van huurwoningen.
• Verminder de instroom van kwetsbare doelgroepen in Overvecht en verdeel deze evenrediger over de stad. De woningcorporaties hebben meer speelruimte nodig om
een evenwichtige instroom te realiseren.*)
• Bij grote renovaties, en soms door verkoop, liggen kansen voor instroom van nieuwe bewoners met meer draagkracht. Benut dit. Daarnaast is complexgewijs inzet nodig om met bewoners de leefbaarheid en sociale samenhang te verbeteren.

*) Verscherpte regels voor woningtoewijzing zorgen sinds 2016 voor een toenemende concentratie van kwetsbare bewoners in de sociale huurwoningen. Veel bewoners die behoren tot kwetsbare groepen, zoals maatschappelijke opvang en statushouders, krijgen in Overvecht een sociale huurwoning. Samen versterkt dit de stapeling van kwetsbaarheid en sociale problemen.

2. Omgevingsvisie
• De omgevingsvisie gaat kaders geven voor toekomstige ontwikkelingen in de wijk. De visie met een horizon naar 2040 gaat over openbare ruimte, verdichting, groen
en mobiliteit. Zorg voor samenhang tussen de omgevingsvisie en onderstaande lange termijn ontwikkelingen (gebiedsontwikkeling, verkeer, NRU).
• Betrek bewoners bij de omgevingsvisie en gebruik daarbij een hoge participatiegraad (adviseren of co-creatie).

3. Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling
• Projecten moeten bijdragen aan verbetering van de wijk door een combinatie van kwaliteit in architectuur en woonmilieus, verbetering van de openbare ruimte en
toevoegen van functies. Actueel zijn: nieuwbouw Ivoordreef en ‘De Mix’ (bij Camera Obscuradreef), plannen van de Werkplaats Overvecht (in het gebied Themadreven
en Tigris/Zambesibuurt en een verkenning voor Overvecht Zuid), herontwikkeling Rosendael (door Careyn), masterplan voor ontwikkeling Centrumgebied (openbare ruimte, woningen, winkels en voorzieningen) en herontwikkeling van verouderd maatschappelijk vastgoed.
• Planontwikkeling altijd in overleg met de omgeving, bewoners vroegtijdig betrekken!
• Grote zorgvuldigheid is nodig bij het selecteren van nieuwbouwlocaties. Niet bouwen in de parken! Een uitwerking van de groenstructuur in Overvecht is nodig als kader om keuzes te maken waar zeker níet en waar misschien wél in het groen gebouwd mag worden.
• Het idee ‘Einsteinkwartier’ is in 2021 gelanceerd als alternatief voor de ontwikkeling van een toekomstig stadscentrum, zoals dat was gepresenteerd in de Ruimtelijke
Strategie Utrecht 2040. Dit idee én het masterplan Centrumgebied samenvoegen tot één visie, positionering en beeldvorming over de ontwikkeling van de wijk en het
centrumgebied.
• Openbare ruimte, groen en verkeer zijn integraal onderdeel bij alle bouwplannen. Het kwaliteitsgroen in de wijk behouden. Het Groene Lint uitbreiden naar een
groene structuur voor wandelen en fietsen: parken in de wijk onderling verbinden en beter verbinden met andere groenstroken in de wijk en het Noorderpark.

Verkeer
• Er is een programma nodig met een meerjarenplanning en voldoende budget om alle straten en woonbuurten van Overvecht Duurzaam Veilig in te richten (30 km).
• Het fietsnetwerk verbeteren met meer (sociaal) veilige routes.
• Maak (als onderdeel van de omgevingsvisie) een mobiliteitsplan Overvecht en voorkom vervoersarmoede door beter Openbaar Vervoer en stimuleren van fietsen.

4. NRU
• Een verdiepte ligging van de weg is het beste voor de leefbaarheid van de wijk. Dat betekent: de autoweg verdiept onder de drie pleinen. Dat moet de inzet blijven voor
de lange termijn.
• Het oorspronkelijke plan met drie ongelijkvloerse kruisingen gaat vanwege te hoge kosten niet door. Er wordt nu gezocht naar minder ingrijpende aanpassingen, die
uitgevoerd kunnen worden in combinatie met noodzakelijk onderhoud van de weg. En die moeten resulteren in een verbetering van de leefbaarheid. Voorkom dat de
korte termijn oplossingen een latere verdieping van de weg blokkeren. En betrek de bewoners bij de (deel)plannen.
• Maximale inzet is nodig om het groen langs de wijk te behouden en de fietsverbindingen langs en over de NRU te behouden of te verbeteren. In de wijk zijn
aanvullende verkeersmaatregelen nodig (opnemen in mobiliteitsplan voor de wijk).

5. Energie
• Maak Aardgasvrij in Overvecht-Noord haalbaar en betaalbaar en biedt alternatieven die duurzamer zijn. Geef eigenaar bewoners en VvE’s de juiste middelen en
ondersteuning.
• Ook Overvecht-Zuid is aangewezen om in 2030 aardgasvrij te worden. Benut de leerervaringen die in Overvecht-Noord zijn opgedaan en maak niet dezelfde fouten.
• Benut kansen om woningen te verduurzamen en voor te bereiden op aardgasvrij, o.a. via renovatie door de woningcorporaties en door een effectieve ondersteuning
bij verduurzaming van woningen van particulieren.
• Sta pas splitsing van corporatiecomplexen toe (voor verkoop sociale huurwoningen) als deze verduurzaamd zijn.

6. Welzijn
• Blijvend aandachtspunt is een goede samenwerking tussen organisaties voor hulp en ondersteuning en andere partners in de wijk. Bijvoorbeeld met woningcorporaties bij grote renovaties van complexen (‘Sociaal Renoveren’).
• Bij alle hulp en ondersteuning is outreachend werken, het aanpakken van armoede en activering en talentontwikkeling een rode draad. Extra aandacht is nodig voor
armoede door de explosief stijgende kosten van energie en levensonderhoud.
• Een goede spreiding van buurt-accommodaties en voorzieningen over de wijk met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en laagdrempelig naar gebruikers draagt
daar aan bij. Zorg bij (bouw)plannen en mogelijkheden voor combinaties van wonen met (flankerende) zorg en voorzieningen bij nieuwbouw.

7. Prostitutiezone
• Het oude plan voor Het Nieuwe Zandpad langs de Einsteindreef moet van de baan. De heroriëntatie op het stedelijke prostitutiebeleid biedt daar kansen voor. Maak een plan voor een hoogwaardige invulling van de bouwstrook, die kwaliteit toevoegt aan de omgeving. Zoek daarbij aansluiting bij de plannen voor herontwikkeling van het Centrumgebied en ideeën vanuit het Einsteinkwartier.

Samen voor Overvecht en Wijkakkoord
Het Bewonersplatform Overvecht neemt deel aan de Wijkcoalitie van partners die zich inzetten in het kader van Samen voor Overvecht. En aan het Wijkakkoord met de partners voor ruimtelijke ontwikkeling. Van de gemeente en betrokken partners vragen wij:
– goede en tijdige informatie, open staan voor inbreng en constructieve kritiek;
– actief betrekken van bewoners en anderen in de wijk bij projecten en plannen;
– transparantie over voortgang, resultaten voor de wijk en financiën.