Economie en Werk in de wijk is een breed thema. Het heeft veel raakvlakken met Ruimtelijke ontwikkeling, soms met Verkeer en het komt op meerdere manieren terug in Samen voor Overvecht. In 2019 hebben we dit niet geselecteerd als apart thema. Waar het – in samenhang met andere thema’s – actueel en kansrijk is besteden wij er aandacht aan. Wij kijken vooral naar de volgende onderwerpen die van belang zijn voor Overvecht. Waar nodig vragen wij aandacht of steun voor initiatieven en leveren inbreng bij plannen.

Bedrijventerrein Nieuw Overvecht
Het Bedrijventerrein ligt aan de noordrand van de wijk. Afgelopen jaren is gewerkt aan revitalisering van verouderde bedrijfsgebouwen en infrastructuur. De ondernemersvereniging toont daarbij veel initiatief en ook de gemeente levert haar aandeel. Er is veel geïnvesteerd in verbetering van wegen en openbare ruimte.
Door aanpassing van het bestemmingsplan is meer diversiteit in bedrijfsvestigingen mogelijk. Diverse opleidingsinstituten hebben zich op het bedrijventerrein gevestigd. Werken en leren dicht bij elkaar lijkt een interessante formule  de wijk. De wijk en het bedrijventerrein groeien meer naar elkaar toe en dat kan winst voor beiden opleveren. Kansen voor werk en opleiding voor jongeren kunnen benut worden. In het kader van Samen voor Overvecht wordt hier extra op ingezet in samenwerking met ondernemers.

Meer functies en diversiteit langs de Francisusdreef (het front van het Bedrijventerrein en grens met de wijk) is gewenst, evenals een goede ontsluiting van en naar de NRU / Ring Utrecht Noord.

Ontwikkeling van het Centrumgebied
Het gebied rond het winkelcentrum Overvecht (ook wel Shoppingcentre Overvecht genoemd) heeft een belangrijke economische functie. En niet alleen voor de wijk Overvecht. Het winkelcentrum is na de Binnenstad en Hoog Catharijne het grootste van de stad Utrecht. Het heeft een bovenwijkse en zelfs regionale functie.

Tegelijk is het Centrumgebied nooit echt het kloppend hart van de wijk geworden. Eerdere plannen voor grootschalige ontwikkeling zijn gestrand. Sinds 2014 wordt er opnieuw gewerkt aan ontwikkeling van het Centrumgebied.

Dan gaat het niet alleen om een vitaal winkelbestand maar ook om wonen, voorzieningen, creatieve ondernemers, verbetering van de openbare ruimte, verkeer en parkeren. In 2019 is gestart met de bouw van drie  wooncomplexen op de voormalige NPD-stroom (langs de Brailledreef).  Op de begane grond komen ruimtes voor voorzieningen.
Wij volgen al deze plannen op de voet en leveren waar mogelijk inbreng.

Vitaliteit kleinere winkelcentra
Naast het grote winkelcentrum vervullen ook de kleinere winkelcentra een belangrijke rol. De opgave is om die vitaal te houden zodat winkelvoorzieningen en ondernemerschap ook door de wijk heen kunnen blijven bloeien. De winkelcentra Gagelhof en Overkapel zijn jaren geleden vernieuwd, zij kunnen de toekomst aan. Overkapel kreeg in 2010 de NRW-Jaarprijs omdat het nieuwe winkelcentrum “een bijzonder sterk concept was voor de plek en een belangrijke economische en sociale impuls voor de wijk betekende”. Zie het Youtube-filmpje

Winkelcentrum De Klop
, had het jarenlang moeilijk met sterk wisselende winkelbezetting en toenemende leegstand. Na veel onderzoek kwam er uiteindelijk een plan voor verbouw en uitbreiding van de Lidl op winkelcentrum De Klop. In 2018 is dit gerealiseerd. Met de nieuwe Lidl als publiekstrekker moet het hele winkelcentrum een impuls krijgen.

Daarnaast is er aandacht voor kleinere winkellocaties, zoals bij de Arno- en Tiberdreef, op de Theemsdreef en op de Gangesdreef, en voor het voorkomen van leegstand van winkel- of kantoorruimtes in de plinten van nieuwbouw. Naast vitaliteit van winkels is veiligheid en overlast van (hang)jongeren op of bij winkelcentra soms een knelpunt. Dit wordt voor het winkelcentrum Gagelhof ook opgepakt via de buurtaanpak Zambesidreef.

Persoonlijk ondernemerschap in de wijk.
Hierbij gaat het om vaak minder zichtbare ZP-ers of kleine  ondernemers die in de wijk wonen en werken. Lange tijd was hier niet zoveel aandacht voor, maar steeds meer wordt het economisch belang van deze ondernemers erkend. Zij dragen bij aan de economie, levendigheid en kwaliteiten in de wijk. Afgelopen jaren zijn contacten met en tussen ZP-ers en kleine ondernemers in de wijk gegroeid en wensen en knelpunten zijn geïnventariseerd. In samenwerking met de gemeente is bekeken hoe dit soort “klein” ondernemerschap in de wijk gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden.
In 2014 heeft dit geleid tot oprichting van DOK030. Zij bieden diensten en ondersteuning aan bestaande en nieuwe ondernemers, allereerst in Overvecht en ook breder in de stad Utrecht. Ook is er een toenemende aandacht voor maatschappelijk ondernemen. Steeds meer ondernemers leveren via hun bedrijf een bijdrage aan maatschappelijke doelen, zowel in de wijk als daarbuiten. Dit biedt kansen voor nieuwe initiatieven, verbinding tussen ondernemers en wijk met wederzijds profijt.

Werkloosheid en stappen naar werk en scholing
Ondanks goede initiatieven die de wijkeconomie versterken blijft Overvecht in Utrecht de wijk met het hoogste aandeel werklozen. Het aandeel bewoners dat afhankelijk is van bijstand of een andere uitkering is het hoogst van alle wijken. Dit wordt van jaar tot jaar geconstateerd. Jarenlang zagen wij weinig concrete inzet om hier vanuit de wijk aan te werken. Het beleid en dienstverlening van de gemeente rond uitkeringen, werk, scholing was vooral stedelijk georganiseerd.

Door de Versnelling Overvecht zijn er stappen gezet om dit te veranderen. Werk en Inkomen van de gemeente is sindsdien in Overvecht aanwezig met spreekuren en andere vormen van laagdrempelige dienstverlening. Zo wil men ook beter gebruik maken van wat organisaties en professionals in de wijk kunnen bieden. Dit kan mensen in de wijk een betere opstap bieden naar werk, scholing of een andere vorm van maatschappelijke deelname die hun kansen kan vergroten.

Het Wijkbedrijf  WIJ 3.0 heeft in Overvecht steeds meer activiteiten opgezet. Zij bieden mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring en praktische training. Ook wordt er in samenwerking met scholen veel gedaan aan bemiddelen van jongeren naar stage- en werkervaringsplaatsen. Ook in het kader van de Versnelling Overvecht en het programma Samen voor Overvecht wordt extra ingezet op het bieden van kansen voor opleiding, training en stappen naar werk.