Economie en Werk in de wijk is een breed thema. Het heeft veel raakvlakken met Ruimtelijke ontwikkeling, soms met Verkeer en het komt op meerdere manieren terug in Samen voor Overvecht.  Waar het – in samenhang met andere thema’s – actueel en kansrijk is besteden wij er aandacht aan. Wij kijken vooral naar de volgende onderwerpen die van belang zijn voor Overvecht. Waar nodig vragen wij aandacht of steun voor initiatieven en leveren inbreng bij plannen.

Bedrijventerrein Nieuw Overvecht
Het Bedrijventerrein ligt aan de noordrand van de wijk. Er is veel gedaan aan de revitalisering van verouderde bedrijfsgebouwen en infrastructuur. En  er is veel geïnvesteerd in verbetering van wegen en openbare ruimte. De ondernemersvereniging toont daarbij veel initiatief en ook de gemeente levert haar aandeel. 
Door aanpassing van het bestemmingsplan is meer diversiteit in bedrijfsvestigingen mogelijk. Diverse opleidingsinstituten hebben zich op het bedrijventerrein gevestigd. Werken en leren dicht bij elkaar lijkt een interessante formule  de wijk. De wijk en het bedrijventerrein groeien meer naar elkaar toe en dat kan winst voor beiden opleveren. Kansen voor werk en opleiding voor jongeren kunnen benut worden. In het kader van Samen voor Overvecht wordt hier extra op ingezet in samenwerking met ondernemers.

Meer functies en diversiteit langs de Francisusdreef (het front van het Bedrijventerrein en grens met de wijk) is gewenst, evenals een goede ontsluiting van en naar de NRU / Ring Utrecht Noord.

Ontwikkeling van het Centrumgebied
Het gebied rond het winkelcentrum Overvecht (ook wel Shoppingcentre Overvecht genoemd) heeft een belangrijke economische functie. En niet alleen voor de wijk Overvecht. Het winkelcentrum heeft een bovenwijkse en zelfs regionale functie.
Tegelijk is het Centrumgebied nooit echt het kloppend hart van de wijk geworden. Eerdere plannen voor grootschalige ontwikkeling zijn gestrand. 

Dat gaat niet alleen om een vitaal winkelbestand, maar ook om wonen, voorzieningen, creatieve ondernemers, verbetering van de openbare ruimte, verkeer en parkeren. De bouw van ‘De Buurt’ met drie  wooncomplexen op de voormalige NPD-stroom (langs de Brailledreef) is was een belangrijke eerste stap die eind 2021 is afgerond  Op de begane grond zijn ruimtes voor voorzieningen.  Samen met vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners werkt de gemeente sinds eind 2022 aan een Masterplan voor de ontwikkeling van het gehele Centrumgebied. Wij volgen al deze plannen op de voet en leveren waar mogelijk inbreng.

Vitaliteit kleinere winkelcentra
Naast het grote winkelcentrum vervullen ook de kleinere winkelcentra een belangrijke rol. De opgave is om die vitaal te houden zodat winkelvoorzieningen en ondernemerschap ook door de wijk heen kunnen blijven bloeien. De winkelcentra Gagelhof en Overkapel zijn jaren geleden vernieuwd, zij kunnen de toekomst aan. Overkapel kreeg in 2010 de NRW-Jaarprijs omdat het nieuwe winkelcentrum “een bijzonder sterk concept was voor de plek en een belangrijke economische en sociale impuls voor de wijk betekende”. Zie het Youtube-filmpje

Winkelcentrum De Klop
, had het jarenlang moeilijk met sterk wisselende winkelbezetting en toenemende leegstand. Na veel onderzoek kwam er uiteindelijk een plan voor verbouw en uitbreiding van de Lidl op winkelcentrum De Klop. In 2018 is dit gerealiseerd. Met de nieuwe Lidl als publiekstrekker heeft het winkelcentrum een impuls gekregen. Maar de vitaliteit van het winkelcentrum blijft nog steeds een aandachtspunt. 

Daarnaast is er aandacht voor kleinere winkellocaties, zoals bij de Arno- en Tiberdreef, op de Theemsdreef en op de Gangesdreef, en voor het voorkomen van leegstand van winkel- of kantoorruimtes in de plinten van nieuwbouw. Naast vitaliteit van winkels is veiligheid en overlast van (hang)jongeren op of bij winkelcentra soms een knelpunt. Dit wordt voor het winkelcentrum Gagelhof ook opgepakt via de buurtaanpak Zambesidreef.

Persoonlijk ondernemerschap in de wijk.
Hierbij gaat het om vaak minder zichtbare ZP-ers of kleine  ondernemers die in de wijk wonen en werken. Lange tijd was hier niet zoveel aandacht voor, maar steeds meer wordt het economisch belang van deze ondernemers erkend. Zij dragen bij aan de economie, levendigheid en kwaliteiten in de wijk. Afgelopen jaren zijn contacten met en tussen ZP-ers en kleine ondernemers in de wijk gegroeid en wensen en knelpunten zijn geïnventariseerd. In samenwerking met de gemeente is bekeken hoe dit soort “klein” ondernemerschap in de wijk gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden.
DOK030 biedt diensten en ondersteuning aan bestaande en nieuwe ondernemers, allereerst in Overvecht en ook breder in de stad Utrecht. Ook is er een toenemende aandacht voor maatschappelijk ondernemen. Steeds meer ondernemers leveren via hun bedrijf een bijdrage aan maatschappelijke doelen, zowel in de wijk als daarbuiten. Dit biedt kansen voor nieuwe initiatieven, verbinding tussen ondernemers en wijk met wederzijds profijt.

Werkloosheid en stappen naar werk en scholing
Ondanks goede initiatieven die de wijkeconomie versterken blijft Overvecht in Utrecht de wijk met het hoogste aandeel werklozen. Het aandeel bewoners dat afhankelijk is van bijstand of een andere uitkering is het hoogst van alle wijken. Om bewoners meer kansen te bieden op werk zijn steeds meer initiatieven ontwikkeld.  Zonder volledig te zijn noemen we er een paar.

Sinds 2020 is in de kassen van het vroegere tuincentrum aan de Gageldijk 181 De Ontdekhal ontwikkeld. Het is een centrum voor talentontwikkeling voor kinderen en jongeren.  Spelenderwijs ontdekken zij hier hun talenten op het gebied van creativiteit, techniek en innovatie. De Ontdekhal wil er vooral zijn voor kinderen en jongeren uit Overvecht. Ook in het kader van het programma Samen voor Overvecht wordt  ingezet op het bieden van kansen voor opleiding, training en stappen naar werk. In samenwerking met jongeren en ondernemers is Office 030 gerealiseerd, een leerbedrijf , dat jongeren trauining en een groeitraject biedt naar zelfstandig ondernemerschap.

Werk en Inkomen van de gemeente is in Overvecht aanwezig met spreekuren en andere vormen van laagdrempelige dienstverlening. Zo wil men ook beter gebruik maken van wat organisaties en professionals in de wijk kunnen bieden. Dit kan mensen in de wijk een betere opstap bieden naar werk, scholing of een andere vorm van maatschappelijke deelname die hun kansen kan vergroten. Deze inzet is bijzonder omdat Werk en Inkomen voorheen alleen stedelijk georganiseerd was. Er is een bewuste keuze gemaakt om een deel van haar dienstverlening te verplaatsen naar de wijk.