DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) is een initiatiefgroep van bewoners in Overvecht die inbreng levert bij de plannen voor opwaardering van de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht). De NRU loopt langs de rand van Overvecht (Karl Marxdreef, Albert Schweitzerdreef en Einthovendreef) en is onderdeel van de Ring Utrecht.

Aanpassing van de NRU om doorstroming van het verkeer te verbeteren zal gevolgen hebben voor de wijk Overvecht. Meer verkeersafwikkeling kan leiden tot slechtere luchtkwaliteit en meer geluidshinder in Overvecht. Herinrichting kan een groter ruimtebeslag betekenen met aantasting van het groene scherm tussen de NRU en de wijk of van de Gageldijk. Tegelijk zijn er ook kansen om de verbinding tussen de wijk en het Noorderpark en groene buitengebied te verbeteren.
De kernvraag is: kan de opwaardering van de NRU ook een opwaardering van Overvecht worden? 

Belangrijk voor Overvecht:

  • NRU geen auto(snel)weg;
  • Verbetering leefbaarheid: minder geluid en emissies (zoals fijnstof);
  • Goede ontsluiting van de wijk en geen verstoring van verkeerstromen in de wijk;
  • Aandacht voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers);
  • Vermindering van de barrière tussen de wijk en het Noorderpark;
  • Behoud van groen langs de weg.

DROOM zet zich in om de beste inpassing van de weg te krijgen binnen de mogelijkheden, uitgaande van een breed belang van een leefbaar Overvecht. DROOM wil een zo hoog mogelijke vorm van participatie door bewoners bereiken. In overleg met de partners in het besluitvormingsproces (gemeente Utrecht en bureau Verder) heeft DROOM in 2011 met succes bepleit dat bewoners een actieve rol kunnen spelen bij uitwerking van de plannen.

Recente informatie over ontwikkelingen rond de NRU vindt u op de pagina van de gemeente Utrecht over de NRU-plannen, op de website van DROOM 

DROOM komt voort uit de jarenlange inzet van de werkgroep Verkeer om ontwikkelingen rond de NRU te volgen, bewoners daarover te informeren en actieve inbreng vanuit bewoners in het planproces te organiseren. DROOM bestaat uit een kerngroep en een achterban van ongeveer 200 personen die geïnformeerd willen zijn. De brede groep wordt regelmatig geïnformeerd en neemt deel aan bijeenkomsten om de ontwikkelingen rond de NRU te volgen. Voor een actueel overzicht: zie dit onderdeel in ons laatste jaarverslag.

Contactpersoom voor DROOM:
= Annette van den Bosch

Contact: droom@bewonersplatformovervecht.nl