Het Bewonersplatform Overvecht is een netwerkorganisatie.

De inzet op onze thema’s staat centraal. Dit wordt gedaan door bewoners die zich verbinden aan een thema via een werkgroep of een wat lossere groep rond een onderwerp. Die organiseert zelfstandig haar activiteiten en overleg. Waar nodig ondersteunt het Bewonersplatform de eigen inzet van zo’n werkgroep of lossere groep. Een kerngroep zorgt voor praktische organisatie, voortgang en waar nodig voor verbinding tussen mensen, thema’s en partners.

Over een thema of een speciaal onderwerp uit een thema gaan wij met belangstellende bewoners, maar ook anderen in de wijk in gesprek. Om informatie te geven, wensen en knelpunten te horen. En om samen een mening te vormen en een draagvlak rond een onderwerp te verzamelen of te peilen.

Wat speelt er? Wat denken wij dat er nodig is?  Wat leeft er bij bewoners en anderen in de wijk en welke signalen of ideeën kunnen we meenemen? Hoe gaan we daar als Bewonersplatform mee verder? En willen bewoners die zich voor een thema interesseren – of daar al actief bij betrokken zijn – met ons meedenken, individueel of in een werkgroep of netwerk rond dat thema? 

Sinds de corona crisis (vanaf maart 2020) hebben wij bewonersavonden, zoals we voor die tijd hielden, geschrapt. Ook daarna zagen we geen mogelijkheden meer om grotere bijeenkomsten met bewoners te organiseren. 

Wij zijn betrokken bij veel belangrijke onderwerpen in Overvecht. We nemen deel aan overleggen met gemeente of wijkpartners en andere bewoners en leveren waar nodig inbreng.
Contacten met bewoners, groepen in de wijk en met gemeente en wijkpartners lopen ook digitaal (e-mail en online overleg). Voor gerichte vragen, samenwerking of afstemming kunt u ons benaderen via info@bewonersplatformovervecht.nl  

Stichting
Het Bewonersplatform heeft een rechtspersoon in de vorm van een stichting. De stichting zorgt voor financiële en andere randvoorwaarden. De rechtsvorm is ook van belang om – indien nodig – in bezwaarprocedures bij de overheid als belanghebbende geaccepteerd te worden.
Bestuursleden van de stichting zijn (situatie begin  2021):
= De functie van voorzitter is vacant
= Ad Tourné (secretaris / penningmeester)
= Annette van den Bosch (algemeen bestuurslid)

Samenwerking met het Wijkplatform Overvecht (de voormalige Wijkraad Overvecht)
Het Bewonersplatform heeft sinds jaar en dag een goede samenwerking met het Wijkplatform Overvecht (de voormalige Wijkraad Overvecht). Van oudsher hadden de Wijkraad en het Bewonersplatform Overvecht elk hun eigen rol en vulden elkaar op veel punten aan. Ieder met eigen thema’s, accenten en de ruimte om eigen standpunten in te nemen.Sinds 2020 zijn de wijkraden in Utrecht omgevormd tot brede Wijkplatforms. In deze nieuwe vorm zetten wij de samenwerking voort. Wijkplatform en Bewonersplatform zijn zelfstandige organisaties. Al werkend kijken we waar punten van overleg en samenwerking liggen.  De werkgroep Verkeer en de Natuur en Milieugroep Overvecht fungeren van oudsher als gecombineerde werkgroepen voor het Bewonersplatform en het Wijkplatform.

Bijdrage aan Dreefnieuws
Het Bewonersplatform is een van de partners in Dreefnieuws, de wijkkrant voor Overvecht. Elk nummer van Dreefnieuws bevat een kolom  met kort nieuws van of over het Bewonersplatform.
Voor vragen aan de redactie van Dreefnieuws (bijvoorbeeld over het plaatsen van een artikel of persbericht) mail: Redactie@Dreefnieuws.nl

Heeft u vragen of reacties stuur dan  een bericht via info@bewonersplatformovervecht.nl of via  CONTACT