Het Bewonersplatform heeft voor 2012 zes speerpunten voor een beter Overvecht voorgelegd aan de gemeente Utrecht en de woningcorporaties. Tegelijk presenteren wij ons Jaarverslag 2011.

  • De besluitvorming over de NRU komt in een cruciale fase. Daarbij moet rekening gehouden worden met de leefbaarheid in Overvecht: luchtkwaliteit, geluidsbelasting en oversteekbaarheid van de NRU. De plannenmakers moeten zorgen voor een transparant proces en goede informatie naar bewoners.
  • In 2012 moet er duidelijkheid komen over de plannen voor Centrum Overvecht. Gaan de plannen voor uitbreiding winkels en nieuwbouw van woningen nu wel of niet door? Bewoners en andere belanghebbenden moeten voldoende tijd krijgen om te reageren op de plannen.
  • Bewoners moeten goed betrokken worden bij de uitwerking van de plannen voor renovatie van de THEMA-flats en voor de herinrichting van de openbare ruimte. Voor de aanpak van het THEMA-gebied heeft het Bewonersplatform een aantal wensen. Naast tempo in de uitvoering van de plannen pleiten wij voor het breed inzetten van Lokaal Maatwerk in de THEMA-flats, actief tegengaan van oneigenlijke bewoning en voortzetting van sociale programma’s voor dat deel van Overvecht.
  • Oneigenlijke bewoning en de negatieve effecten daarvan zijn een blijvend punt van aandacht. Het gaat om het omzetten van woningen naar kamerverhuur, maar ook om illegale bewoning. Dit vraagt een proactieve aanpak van gemeente en corporaties.
  • Het Bewonersplatform maakt zich zorgen over leegstand van winkelpanden. We zien dit steeds vaker en soms, zoals bij Winkelcentrum de Klop, gaat dit gepaard met wat bewoners ervaren als verarming van het winkelaanbod en een neergaande spiraal. Dit vraagt om een creatieve aanpak van gemeente in samenwerking met winkeliers en eigenaren om de winkelcentra in de wijk vitaal en gevarieerd te houden.
  • Wij pleiten voor een beter toezicht en vooral ook handhaving als er in de parken of de openbare ruimte sprake is van overlastgevend of grensoverschrijdend gedrag. In dit soort situaties dient er – zeker na meldingen of klachten door bewoners – effectief ingegrepen te worden.

Deze speerpunten voor een beter Overvecht hebben wij in januari samen met ons Jaarverslag 2011  voorgelegd aan de gemeente Utrecht (college van B&W, raadsleden en het wijkbureau Overvecht) en aan vertegenwoordigers van de woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex. Tegelijk is het als persbericht verspreid.