De nieuwe prostitutiezone komt toch langs de Einsteindreef. Aldus besloot de gemeenteraad op 10 april 2014. Het wordt een smalle strook ingericht als wandelgebied, met maximaal 162 ramen en met een toegang vanaf het Zandpad. 

Het Bewonersplatform, de wijkraad Overvecht en bewoners van de Vechtdijk vinden dit een slecht plan. En dat geldt ook voor steeds meer bewoners uit onze wijk in uit Zuilen en Ondiep, aan de overkant van de Vecht. Wij willen de overlast niet terug, die er altijd geweest is in de omgeving van het Zandpad,  op de Vechtdijk en aan de ‘Overkant’ van de Vecht. Overvecht heeft positieve impulsen nodig en een prostitutiezone op een strook langs de Einsteindreef draagt daar niet aan bij.

Een prostitutiezone hoort naar onze mening niet in of bij een woongebied. Dat hebben we duidelijk gemaakt tijdens de Raadsinformatieavond van 4 maart. We hebben onze bezwaren uitgebreid op papier gezet en naar raadsleden en het college van B&W gestuurd. En op een druk bezochte bewonersbijeenkomst hebben we geprobeerd raadsleden op andere gedachten te brengen. Waarom wordt er zo weinig rekening gehouden met het belang van de wijk Overvecht? Waarom is er niet beter gezocht naar een geschikte plek, die niet bij een woonbuurt ligt? Waarom wordt er niet gekozen voor een kleinere omvang van de prostitutiezone, zodat het elders wel kan?

Het heeft niet geleid tot een ander besluit. Wel kregen we de toezegging dat bewoners en andere belanghebbenden betrokken worden bij de invulling van de zone en het opnieuw inrichten van de Vechtoever. Ook worden bewoners betrokken bij een intensieve vorm van beheer in het gebied. Wij vinden dit een schrale troost bij een negatief besluit. Maar wij zien het ook als een belang voor de wijk om met de gemeente in gesprek te gaan over de uitwerking en het beheer. Daar hebben we samen met de Wijkraad en Vechtdijkbewoners in mei al een start mee gemaakt