Overvecht is één van de tien Utrechtse wijken en ligt aan de noordelijke stadsrand van Utrecht. Overvecht is met ruim 32.000 inwoners, rond 16.000 huishoudens en 15.200 woningen de grootste naoorlogse uitbreiding van de stad. In 2011 vierde Overvecht haar 50-jarig bestaan. De wijk is nog steeds in ontwikkeling en vindt zichzelf al doende opnieuw uit.Tot 1960 was Overvecht weiland. In tien jaar tijd werden Overvecht-Noord en Overvecht-Zuid gebouwd. In 2011 vierde Overvecht haar 50-ste verjaardag, Lees meer

Overvecht bestaat uit de volgende buurten (volgens de gemeentelijke buurtindeling): Taag-Rubicondreef e.o. / Zamenhofdreef e.o. / Donau- Wolgadreef e.o. / Neckardreef e.o. / Zambesidreef e.o. / Tigrisdreef e.o. / Vechtzoom-Noord, Klopvaart / Vechtzoom-Zuid / Bedrijvengebied / Poldergebied.

Klik: Plattegrond van Overvecht (klein formaat)
Klik: Kaart van Overvecht (topografisch)
Per 2010 is de gemeentelijke buurtindeling aangepast, zie deze Kaart

Woningen *)
De woningvoorraad bestaat voor meer dan driekwart uit hoogbouw (4-hoog of 10-hoog) en ca. 21 % van de woningen is een ééngezinswoning. Ruim 78 % van de woningen is in bezit van een woningcorporatie. De woningen zijn over het algemeen goed. Tussen de flats en huizen liggen brede wegen en grote parken.

Groene wijk
Overvecht is een groene wijk, ruim van opzet met veel openbaar groen en dat wordt door veel bewoners gewaardeerd. Er zijn drie grote parken, in een park staat een mooie stadsboerderij, er zijn veel speelplaatsen, pierenbadjes, voetbalvelden en panna veldjes. Aan de andere kant is de buitenruimte ook een zwak punt van de wijk; een beperkte kwaliteit in onderhoud, gebrek aan menselijke maat, weinig herkenningspunten. De wijk grenst aan het Noorderpark met het Gagelbos en veel fiets- en wandelpaden.

Voorzieningen
Overvecht heeft veel goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs, welzijn, gezondheid, openbaar vervoer en recreatie. Zo heeft de wijk een NS-station, een ijsbaan, een atletiekbaan, een sportpark, gezondheidscentra en zorgcentra, buurthuizen, een cultuurcentrum een wijkmarkt en een goede winkelvoorzieningen. Na het centrum van Utrecht is het Groot Winkelcentrum Overvecht het meest in trek bij het Utrechts winkelend publiek. De parkeergelegenheid in de wijk is over het algemeen goed, evenals de ligging ten opzichte van het centrum en de verbindingen naar andere steden.

Bevolking *)
De jonge Overvechters die dertig of veertig jaar geleden hun gezin stichtten in de nieuwe wijk, zijn ouder geworden. Overvecht is in die tijd vergrijsd: 26% van de inwoners is nu ouder dan 55 jaar. Hoewel het aandeel ouderen geleidelijk afneemt is het nog altijd het hoogste van alle Utrechtse wijken.

‘Vergroening’ *)
Het in verhouding goedkope corporatiebezit en de ruime woningen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op nieuwe jonge gezinnen, veelal van allochtone afkomst en kinderrijk. De bevolkingssamenstelling van Overvecht is daardoor snel veranderd. De wijk is ‘vergroend’ en telt nu naar verhouding veel kinderen en jongeren; ruim 20% van de bevolking bestaat uit kinderen en jongeren t/m 17 jaar.


Multicultureel *)
Ook is de bevolking sterk multicultureel geworden. Inmiddels is ruim 52% van allochtone herkomst. Marokkanen vormen met 21% de grootste groep, gevold door Turken (9%), Westerse herkomst (9%), Overige niet westerse herkomst (8%) en Surinamers en Antillianen (5%).

Kwetsbaar
Een deel van de Overvechtse bevolking is kwetsbaar in sociaal-economische zin. Overvecht kent van alle Utrechtse wijken het hoogste percentage  bijstandsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen.
In vergelijking met de rest van de stad is ook het werkloosheidspercentage hoger evenals het aandeel langdurig werklozen en de jeugdwerkeloosheid. Ook in het opleidingsniveau en de aantallen leerlingen met onderwijsachterstanden zien we deze kwetsbaarheid terug. En in de relatief veel voorkomende gezondheidsproblemen en eenzaamheid onder bewoners van Overvecht.

Wijk in ontwikkeling
Op sociaal en economisch gebied is er sinds de jaren 60 veel veranderd. Overvecht is uitgegroeid van een nieuwbouwwijk naar een stadswijk met een multiculurele bevolkingssamenstelling. Bouwkundige inzichten van nu zijn niet meer te vergelijken met de ideeën van toen. Nu is er vraag naar variatie in bouwvormen, meer laagbouw en meer ruimten voor ontmoeting. Winkelcentra, hoog- en laagbouw vragen om een andere opzet en om vernieuwing en renovatie. Ook de ideeën over het beheer, het samenleven en de veiligheid zijn veranderd.

Samen voor een betere wijk
Bewoners, ondernemers en instanties staan nu samen voor de opgaaf om Overvecht voor de toekomst vorm te geven. Ondanks minder positieve punten die ook in de wijk aanwezig zijn, willen veel bewoners toch graag in Overvecht blijven wonen. Overvecht heeft veel actieve en betrokken bewoners die zich inzetten voor de wijk, een goed georganiseerd netwerk van bewonersorganisaties en een zeer actief wijkbureau van de gemeente. Ook zien we dat instanties en instellingen de afgelopen jaren veel initatieven hebben ontwikkeld in en voor de wijk en daarbij steeds beter samenwerken.

Er staat de komende jaren veel te gebeuren in Overvecht. Park de Gagel en Park de Watertoren zijn helemaal opnieuw ingericht. Winkelcentrum De Gagel is nieuw neergezet evenals winkelcentrum Overkapel. Ook Grootwinkelcentrum Overvecht en het aangrenzend gebied tot aan de Brailledreef wordt over enkele jaren verbouwd tot een Centrumkwadrant met winkels, woningen, culturele- en ander voorzieningen. Voor twee gebieden, Overvecht de Gagel en De Spoorzone zijn plannen voor nieuwbouw, renovatie en vernieuwing van scholen, voorzieningen en openbare ruimte.

Ook in sociaal opzicht is er aandacht voor de wijk. Zo is Overvecht een van de zogenaamde ‘Krachtwijken’. Hiervoor is een wijkactieplan gemaakt met de naam ‘Doe Mee in Overvecht!’.
En ook in cultureel opzicht zijn er veel initiatieven. Grote geveldoeken op de flats vormen nieuwe ‘landmarks’ en de Stefanus is uitgegroeid tot een bruisend cultuurcentrum.

Bron: wijksite Overvecht met eigen aanvullingen
*) Cijfers per 2009 uit Wistudata gemeente Utrecht
Voor meer informatie over Overvecht zie Links