Het Bewonersplatform presenteert 7 Speerpunten voor een beter Overvecht voor 2021. Wij vragen het College van B&W, de woningcorporaties en anderen in de wijk om zich dit jaar hiervoor in te zetten.

 1. Meer evenwicht in wonen en de woningvoorraad:
 • Breng het aandeel sociale huur in Overvecht flink omlaag. Er is meer diversiteit in kwaliteit en type woningen nodig, zodat de wijk voor meer doelgroepen interessant is. Kansen liggen bij nieuwbouwprojecten en selectieve verkoop van huurwoningen.
 • Onevenredig veel bewoners die behoren tot bijzondere doelgroepen zoals maatschappelijke opvang, statushouders, etc. krijgen in Overvecht een sociale huurwoning toegewezen. Dit versterkt de stapeling van kwetsbaarheid en sociale problemen. Verminder de instroom van deze doelgroepen in Overvecht en verdeel deze evenrediger over de stad. Geef de woningcorporaties meer speelruimte om dit te realiseren.
 • Bij grote renovaties, en soms door verkoop, liggen kansen voor instroom van nieuwe bewoners met meer draagkracht. Daarnaast is complexgewijs inzet nodig om samen met bewoners de leefbaarheid en sociale samen te verbeteren.
 1. Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling:
 • Projecten moeten bijdragen aan verbetering van de wijk door een combinatie van kwaliteit in architectuur en woonmilieus, verbetering van de openbare ruimte en toevoegen van functies. Actueel zijn: de opwaardering van het Centrumgebied (openbare ruimte, verkeer, winkels), sloop van de 10-hoog flat Ivoordreef en de herinrichting van het gebied, het plan voor herontwikkeling van de 4-hoog flats aan de van Brammendreef (‘De Mix’), gebiedsaanpak rond de THEMA-dreven. Grote zorgvuldigheid is nodig bij het selecteren van nieuwbouwlocaties. Niet bouwen in parken!
 • Openbare ruimte en verkeer zijn integraal onderdeel van alle bouwplannen. Het kwaliteitsgroen in de wijk behouden. Uitvoeren en uitbreiden van het Groene Lint voor wandelen en fietsen: parken in de wijk onderling verbinden en verbinden met de rest van de wijk en het Noorderpark.
 • Planontwikkeling altijd in overleg met de omgeving, bewoners betrekken!
 • Er is een lange termijn integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de wijk nodig, onder regie van de gemeente. Daarin kunnen ideeën van de Werkplaats Overvecht en anderen opgenomen worden.
 1. Verkeer:
 • Er is een programma nodig met een concrete planning en voldoende budget om alle straten en woonbuurten van Overvecht Duurzaam Veilig in te richten (30 km). Het fietsnetwerk verbeteren met meer (sociaal) veilige routes.
 • Maak een wijkverkeersplan met uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen in de infrastructuur. En voorkom (te) veel verkeer dat door Overvecht de stad in en uit rijdt.
 1. NRU:
 • Een verdiepte ligging van de weg is het beste voor de leefbaarheid van de wijk. Dat betekent: de autoweg verdiept onder de drie pleinen. Als één van de pleinen wordt aangelegd met een verhoogde weg (viaduct) blokkeert dit een latere verdieping.
 • Maximale inzet is nodig om het groen langs de wijk te behouden en de fietsverbindingen langs en over de NRU te behouden en goed in te passen.
 • In de wijk zijn aanvullende verkeersmaatregelen nodig (opnemen in het wijkverkeersplan).
 • Ook een minimale aanpassing van de weg moet het doel hebben de leefbaarheid te verbeteren.
 1. Energie:
 • Maak Aardgasvrij in Overvecht-Noord haalbaar en betaalbaar en biedt alternatieven die echt duurzamer zijn. Geef eigenaar bewoners en VvE’s de juiste middelen en ondersteuning.
 • Ook in Overvecht-zuid kunnen kansen worden benut om woningen te verduurzamen en voor te bereiden op aardgasvrij (o.a. via renovatie door woningcorporaties).
 1. Welzijn:
 • Meer samenwerking is nodig tussen organisaties voor hulp en ondersteuning en andere partners in de wijk. Bijvoorbeeld met de woningcorporaties bij grote renovaties van complexen (‘Sociaal Renoveren’).
 • Bij alle hulp en ondersteuning is outreachend werken, het aanpakken van armoede en activering en talentontwikkeling een rode draad.
 • Een goede spreiding van buurt-accommodaties en voorzieningen over de wijk met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en laagdrempelig naar gebruikers draagt daar aan bij.
 • Extra aandacht is nodig voor gevolgen van corona, zoals toegenomen eenzaamheid en armoede.
 1. Prostitutiezone:
 • Het plan voor Het Nieuwe Zandpad langs de Einsteindreef moet van de baan. Maak in plaats daarvan een plan voor een hoogwaardige invulling van de bouwstrook, die kwaliteit toevoegt aan de omgeving. Bijvoorbeeld compacte huisvesting voor jongeren en studenten.


Daarnaast is het programma ‘Samen voor Overvecht’ belangrijk voor de wijk: inzet, kansen, wijkcoalities en partnerschap

Het programma Samen voor Overvecht geeft richting en focus aan de inzet van vele partners in de wijk en organiseert samenwerking, wijkcoalities en actief partnerschap. Het moet werken als een ‘generator’ voor nieuwe initiatieven, benutten van kansen, verbinding en samenwerking en extra middelen om de wijk te verbeteren. Naast de vele reguliere inzet is dit van groot belang voor Overvecht. Deze extra inzet voor Overvecht zal komende jaren nodig zijn en blijven om de wijk te toekomstbestendig te maken. Overvecht krijgt extra middelen uit de ‘Regio-deal’.

Het Bewonersplatform Overvecht ondersteunt de ambities van Samen voor Overvecht:
1 Plezierig wonen in een meer gemengde wijk,
2 Perspectief voor de jeugd versterken,
3 Veilige buurt,
4 Zorg dichtbij en op maat,
5 Meedoen & ondernemen.

Het Bewonersplatform Overvecht neemt deel aan de Wijkcoalitie van partners die zich inzetten in het kader van Samen Overvecht. Wij volgen het programma, afzonderlijke projecten en samenwerkingen. We denken mee en leveren inbreng waar dat kan. Van de gemeente en partners vragen wij:
– goede en tijdige informatie, open staan voor inbreng en constructieve kritiek;
– actief betrekken van bewoners en anderen in de wijk bij projecten en plannen;
– transparantie over voortgang, resultaten voor de wijk en financiën.