Het Bewonersplatform presenteert 7 Speerpunten voor een beter Overvecht voor 2020. Wij vragen het College van B&W, de woningcorporaties en anderen in de wijk om zich dit jaar hiervoor in te zetten.

 1. Meer evenwicht in wonen en de woningvoorraad:
 • Het aandeel sociale huur in Overvecht moet flink omlaag. Er moet meer diversiteit komen in kwaliteit en type woningen, zodat de wijk voor meer doelgroepen interessant is. Kansen liggen bij nieuwbouwprojecten en selectieve verkoop van huurwoningen.
 • Onevenredig veel bewoners die behoren tot bijzondere doelgroepen zoals maatschappelijke opvang, statushouders, etc. krijgen in Overvecht een sociale huurwoning toegewezen. Dit versterkt de stapeling van kwetsbaarheid en sociale problemen. De instroom van deze doelgroepen moet minder in Overvecht terecht komen en evenrediger over de stad worden verdeeld. De woningcorporaties moeten meer speelruimte krijgen om dit te realiseren.
 • Bij grote renovaties, en soms door verkoop liggen kansen voor instroom van nieuwe bewoners met meer draagkracht. Daarnaast is complexgewijs inzet nodig om samen met bewoners de leefbaarheid en sociale samen te verbeteren.
 1. Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling:
 • Projecten moeten bijdragen aan verbetering van de wijk door een combinatie van kwaliteit in architectuur en woonmilieus, verbetering van de openbare ruimte en toevoegen van functies. Actueel zijn de nieuwbouw op de NPD strook en de opwaardering van het Centrumgebied (openbare ruimte, verkeer en winkels), sloop en nieuwbouw van de 10-hoog flat Ivoordreef en het plan voor herontwikkeling van de 4-hoog flats aan de van Brammendreef (‘De Mix’). Grote zorgvuldigheid is nodig bij het selecteren van nieuwbouwlocaties.
 • Openbare ruimte en verkeer zijn integraal onderdeel van alle bouwplannen. Het kwaliteitsgroen in de wijk behouden. Een groen lint voor wandelen en fietsen door de wijk moet woonbuurten, voorzieningen en groen verbinden met aansluitingen naar het Noorderpark.
 • Planontwikkeling altijd in overleg met de omgeving, bewoners betrekken! Er moet een lange termijn integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de wijk komen onder regie van de gemeente. Daarin kunnen ideeën van de Werkplaats Overvecht en anderen opgenomen worden.
 1. Verkeer:
  Er moet een programma komen met een concrete planning en voldoende budget om alle straten en woonbuurten van Overvecht Duurzaam Veilig in te richten (30 km). Het fietsnetwerk moet beter worden met ook (sociaal) veilige routes. Het fietsgebruik in Overvecht bevorderen. In 2020 kritisch kijken naar het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente en de impact daarvan op Overvecht.
 2. NRU: een verdiepte ligging van de weg is het beste voor de leefbaarheid van de wijk. Dat betekent minimaal: de autoweg verdiept onder de 3 pleinen. Als een van de pleinen wordt aangelegd met een verhoogde weg (viaduct) blokkeert dit een latere verdieping. Maximale inzet is nodig om het groen langs de wijk te behouden en de fietsverbindingen langs en over de NRU te behouden en goed in te passen. In de wijk zijn aanvullende verkeersmaatregelen nodig.
 3. Energie: De aanpak Aardgasvrij in Overvecht-Noord moet voor bewoners, duurzame haalbare en betaalbare alternatieven mogelijk maken. Dit vraagt vooral grote inzet naar eigenaar bewoners en VvE’s die hun woningen moet aanpassen. Zij moeten hiervoor de juiste middelen en ondersteuning krijgen. Ook in Overvecht-zuid kunnen kansen benut worden om woningen te verduurzamen en voor te bereiden op aardgasvrij (o.a. via renovatie door woningcorporaties).
 4. Welzijn: Organisaties voor hulp en ondersteuning moeten samenwerken met anderen in de wijk. Bijvoorbeeld met de woningcorporaties bij grote renovaties van complexen (‘Sociaal Renoveren’).
  Bij alle hulp en ondersteuning is outreachend werken, het aanpakken van armoede en activering en talentontwikkeling een rode draad. Een goede spreiding van buurtaccommodaties en voorzieningen over de wijk met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en laagdrempelig naar gebruikers draagt daar aan bij.
 5. Prostitutiezone: Het plan voor Het Nieuwe Zandpad langs de Einsteindreef moet van de baan. In plaats daarvan moet er een plan komen voor een hoogwaardige invulling van de bouwstrook, die kwaliteit toevoegt aan de omgeving. Bijvoorbeeld compacte huisvesting voor jongeren en studenten.

Daarnaast is het programma ‘Samen voor Overvecht’ belangrijk voor de wijk: inzet, kansen, wijkcoalities en partnerschap

Het programma Samen voor Overvecht geeft richting en focus aan de inzet van vele partners in de wijk en organiseert samenwerking, wijkcoalities en actief partnerschap. Het moet werken als een ‘generator’ voor nieuwe initiatieven, benutten van kansen, verbinding en samenwerking en extra middelen om de wijk te verbeteren. Dit is – naast de vele reguliere inzet – van groot belang voor Overvecht. Deze extra inzet voor Overvecht zal komende jaren nodig zijn en blijven om de wijk te toekomstbestendig te maken.

Het Bewonersplatform Overvecht ondersteunt de ambities van Samen voor Overvecht:
1 Plezierig wonen in een meer gemengde wijk,
2 Perspectief voor de jeugd versterken,
3 Veilige buurt,
4 Zorg dichtbij en op maat,
5 Meedoen & ondernemen.

Het Bewonersplatform Overvecht neemt deel aan de Wijkcoalitie van partners die zich inzetten in het kader van Samen Overvecht. Wij volgen het programma, afzonderlijke projecten en samenwerkingen, we denken mee en leveren inbreng waar dat kan. Van de gemeente en partners vragen wij:
– goede en tijdige informatie, open staan voor inbreng en constructieve kritiek,
– actief betrekken van bewoners en anderen in de wijk bij projecten en plannen,
– transparantie over voortgang, resultaten voor de wijk en financiën.