De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)  gaat veranderen. De vraag is hoe deze weg langs de rand van Overvecht eruit gaat zien en wat dit voor effect op de omgeving zal hebben.

De NRU loopt langs de rand van Overvecht (Karl Marxdreef, Albert Schweitzerdreef en Einthovendreef).
Aanpassing van de NRU om doorstroming van het verkeer te verbeteren zal gevolgen hebben voor de wijk Overvecht.
Meer verkeersafwikkeling kan leiden tot slechtere luchtkwaliteit en meer geluidshinder in Overvecht. Herinrichting kan een groter ruimtebeslag betekenen met aantasting van het groene scherm tussen de NRU en de wijk of de Gageldijk.
Tegelijk zijn er ook kansen om de verbinding tussen de wijk en het Noorderpark en groene buitengebied te verbeteren.

De kernvraag is: kan de opwaardering van de NRU ook een opwaardering van Overvecht worden?

Inbreng bewoners via DROOM
DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) is een initiatiefgroep van bewoners in Overvecht die inbreng wil leveren bij de plannen voor opwaardering van de NRU. DROOM zet zich in om de beste inpassing van de weg te krijgen binnen de mogelijkheden, uitgaande van een breed belang van een leefbare wijk Overvecht. En DROOM wil een zo hoog mogelijke vorm van participatie door bewoners bereiken bij de besluiten die over de NRU genomen worden. Voor meer informatie over DROOM: Klik hier of ga naar www.droomutrecht.nl 

Een overzicht van de ontwikkelingen rond de NRU waarmee DROOM zich bezighoudt

Sinds jaren wordt er gewerkt aan plannen voor opwaardering van de NRU. Naast de gemeente Utrecht zijn de provincie Utrecht en het Rijk de bepalende partners. Het proces is complex en voor de gemiddelde bewoner lastig om goed te volgen en te begrijpen, laat staan om daarover effectief mee te praten.

Er is stapsgewijs toegewerkt naar een zogenaamde voorkeursvariant voor de NRU-inrichting. DROOM heeft daarbij op meerdere momenten haar inbreng geleverd en ook breed naar bewoners gecommuniceerd over de voortgang en de uitkomsten van de besluitvorming.

Eind 2011 is de gemeente Utrecht gestart met een cyclus van zogenaamde Inpassingateliers die doorliepen in 2012. Daarin hebben professionals, bewoners en andere belanghebbenden intensief de varianten voor herinrichting van de NRU onderzocht. Ook daarin heeft DROOM een belangrijke bijdrage geleverd en regelmatig naar een bredere groep bewoners gerapporteerd.

De resultaten van het NRU-participatietraject zijn november 2012 breed aan de wijk gepresenteerd. De voorkeursvariant die daar uitkwam hield in dat 1 van de drie  kruisingen of pleinen op de NRU ‘verdiept’ kon worden aangelegd en de dat andere twee ‘verhoogd’ moeten worden aangelegd. Dit had niet de voorkeur bij veel bewoners en leidde tot kritiek en teleurstelling bij zowel DROOM als andere bewonersgroepen. Er bleken ook fouten in de modellen te zitten die tot de voorkeursvariant had geleid. De gemeente erkende deze fouten. Daarnaast wilde DROOM dat ook de wensvariant (drie verdiepte kruisingen en tussenliggende delen half verdiept) doorgerekend zou worden.

De eerste maanden van 2013 stonden in het teken van correcties van deze fouten en daarmee ook op enkele belangrijke uitkomsten van het participatietraject. En er was  een brede evaluatie met de gemeente over wat er goed en minder goed gegaan was. Daarna zou de uitkomst van het NRU proces door de gemeenteraad en de Provincie goedgekeurd moeten worden.

In februari 2013 werd bekend dat het Rijk haar aandeel in de financiering van de NRU 8 tot 10 jaar vooruit wilde schuiven. Daarmee verdween het perspectief van een herinrichting van de NRU op korte termijn, volgens de uitgangspunten die in het participatietraject waren gekozen. Dit vroeg een heroriëntatie bij de gemeente en allen die betrokken waren in het participatietraject: hoe verder met de NRU?

DROOM heeft zich vervolgens ingezet om de uitkomsten van het participatietraject te ‘borgen’. In de gemeente is een besluitvorming doorlopen, waarin het keuzedocument voor een voorkeursvariant als resultaat van het participatietraject (na correcties) is vastgelegd. Er wordt nog geen definitieve keuze gemaakt en de wensvariant is ook opgenomen in het document. De wensvariant scoort het best, maar is op dit moment nog te duur.
Ook is het principe van No-Regret geborgd: geen korte termijn aanpassingen die een toekomstige uitvoering van een voorkeursvariant zouden kunnen blokkeren. Daarnaast heeft DROOM bij de gemeente consequent bepleit dat bewoners ook betrokken moeten worden bij de ingrepen die op korte termijn aan de NRU moeten plaatsvinden.

Recente informatie over ontwikkelingen rond de NRU vindt u op de NRU pagina van de gemeente Utrecht en op de website van DROOM: www.droomutrecht.nl

Wilt u op de hoogte blijven, meepraten of  meedenken  over de uitwerking van de NRU plannen en de effecten voor Overvecht,  mail dan naar droom@bewonersplatformovervecht.nl