Het Bewonersplatform presenteert Speerpunten voor een beter Overvecht voor 2022. Wij vragen het College van B&W, de gemeenteraadsleden, de woningcorporaties, de Werkplaats Overvecht en anderen om zich dit jaar hiervoor in te zetten.

1.  Meer evenwicht in wonen en de woningvoorraad:

• Breng het aandeel sociale huur in Overvecht flink omlaag. Er is meer diversiteit in kwaliteit en type woningen nodig, zodat de wijk voor meer doelgroepen interessant is. Kansen liggen bij nieuwbouwprojecten en selectieve verkoop van huurwoningen.

• Verminder de instroom van kwetsbare doelgroepen in Overvecht en verdeel deze evenrediger over de stad. De woningcorporaties hebben meer speelruimte nodig om een evenwichtige instroom te realiseren. Verscherpte regels voor woningtoewijzing zorgen sinds 2016 voor een toenemende concentratie van kwetsbare bewoners in de sociale huurwoningen. Veel bewoners die behoren tot bijzondere doelgroepen, zoals maatschappelijke opvang en statushouders, krijgen in Overvecht een sociale huurwoning. Samen versterkt dit de stapeling van kwetsbaarheid en sociale problemen.

• Bij grote renovaties, en soms door verkoop, liggen kansen voor instroom van nieuwe bewoners met meer draagkracht. Benut dit. Daarnaast is complexgewijs inzet nodig om samen met bewoners de leefbaarheid en sociale samen te verbeteren.

2.   Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling:

• Projecten moeten bijdragen aan verbetering van de wijk door een combinatie van kwaliteit in architectuur en woonmilieus, verbetering van de openbare ruimte en toevoegen van functies. Actueel zijn: nieuwbouw Ivoordreef en ‘De Mix’ (bij Camera
Obscuradreef), plannen van de Werkplaats Overvecht (in gebied Themadreven en Tigris/Zambesibuurt), herontwikkeling Rosendael (door Careyn), het masterplan voor ontwikkeling van het Centrumgebied (openbare ruimte, woningen, winkels en voorzieningen) en herontwikkeling van verouderd vastgoed. Grote zorgvuldigheid is nodig bij het selecteren van nieuwbouwlocaties. Niet bouwen in de parken! Een uitwerking van de groenstructuur in Overvecht is nodig als kader om keuzes te maken waar zeker níet en waar misschien wél in het groen gebouwd mag worden.

• Het idee ‘Einsteinkwartier’ is in 2021 gelanceerd als alternatief voor de ontwikkeling van een toekomstig stadscentrum, zoals dat was gepresenteerd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Dit idee én het masterplan centrumgebied samenvoegen tot één visie, positionering en beeldvorming over de ontwikkeling van de wijk en het centrumgebied.

• Openbare ruimte en verkeer zijn integraal onderdeel bij alle bouwplannen. Het kwaliteitsgroen in de wijk behouden. Het Groene Lint uitbreiden naar een groene structuur voor wandelen en fietsen: parken in de wijk onderling verbinden en beter verbinden met andere groenstroken in de wijk en het Noorderpark.

• Een lange termijn integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de wijk is nodig, onder regie van de gemeente. Daarin kunnen ideeën van de Werkplaats Overvecht en anderen opgenomen worden. Aanzetten zijn het Mobiliteitsplan en de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en de Omgevingsvisie. Het Omgevingsprogramma Overvecht moet dit concretiseren.

• Planontwikkeling altijd in overleg met de omgeving, bewoners betrekken!

3. Verkeer:

• Er is een programma nodig met een meerjarenplanning en voldoende budget om alle straten en woonbuurten van Overvecht Duurzaam Veilig in te richten (30 km). Het fietsnetwerk verbeteren met meer (sociaal) veilige routes.

• Maak een mobiliteitsplan Overvecht voor toekomstige ontwikkelingen in de infrastructuur. Voorkom (te) veel verkeer dat door Overvecht de stad in en uit rijdt.

4. NRU:

• Een verdiepte ligging van de weg is het beste voor de leefbaarheid van de wijk. Dat betekent: de autoweg verdiept onder de drie pleinen. Het oorspronkelijke plan met drie ongelijkvloerse kruisingen gaat vanwege te hoge kosten niet door. Er wordt nu gezocht naar een minder ingrijpende aanpassingen van de weg. Ook de nieuwe aanpassingen moeten resulteren in een verbetering van de leefbaarheid. Betrek de bewoners bij de (deel)plannen.

• Voor de toekomst op langere termijn: voorkom dat er één van de pleinen wordt aangelegd met een verhoogde weg (viaduct).Fly-overs hebben een negatieve impact op de ruimtelijke beleving én het blokkeert een latere verdieping van de weg.

• Maximale inzet is nodig om het groen langs de wijk te behouden en de fietsverbindingen langs en over de NRU te behouden en goed in te passen.

• In de wijk zijn aanvullende verkeersmaatregelen nodig (opnemen in het mobiliteitsplan voor Overvecht).

5. Energie:

• Maak Aardgasvrij in Overvecht-Noord haalbaar en betaalbaar en biedt alternatieven die echt duurzamer zijn. Met invloed voor gebruikers en beperkte aanpassing van woningen. Geef eigenaar bewoners en VvE’s de juiste middelen en ondersteuning.

• Ook Overvecht-Zuid is aangewezen om in 2030 aardgasvrij te worden. Benut de leerervaringen die in Overvecht-Noord zijn opgedaan en maak niet dezelfde fouten.

• Benut kansen om woningen te verduurzamen en voor te bereiden op aardgasvrij, o.a. via renovatie door de woningcorporaties en door een effectieve ondersteuning bij verduurzaming van woningen van particulieren.

6. Welzijn:

• Blijvend aandachtspunt is een goede samenwerking tussen organisaties voor hulp en ondersteuning en andere partners in de wijk. Bijvoorbeeld met woningcorporaties bij grote renovaties van complexen (‘Sociaal Renoveren’).

• Bij alle hulp en ondersteuning is outreachend werken, het aanpakken van armoede en activering en talentontwikkeling een rode draad. Extra aandacht blijft nodig voor de gevolgen van corona, zoals toegenomen eenzaamheid en armoede.

• Een goede spreiding van buurt-accommodaties en voorzieningen over de wijk met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en laagdrempelig naar gebruikers draagt daar aan bij.

• Aandacht voor wijkvoorzieningen die bijdragen aan welzijn, ontmoeting, sociale samenhang en zorg bij (bouw)plannen en mogelijkheden voor combinaties van wonen met (flankerende) zorg bij nieuwbouw.

7. Prostitutiezone:

• Het plan voor Het Nieuwe Zandpad langs de Einsteindreef moet van de baan. Maak in plaats daarvan een plan voor een hoogwaardige invulling van de bouwstrook, die kwaliteit toevoegt aan de omgeving. Zoek daarvoor aansluiting bij de plannen voor
herontwikkeling van het Centrumgebied en ideeën vanuit het Einsteinkwartier.

Samen voor Overvecht en Wijkakkoord

Het Bewonersplatform Overvecht neemt deel aan de Wijkcoalitie van partners die zich inzetten in het kader van Samen Overvecht. En aan het Wijkakkoord van partners die betrokken zijn bij ruimtelijke plannen en bouwprojecten. Wij volgen deze ontwikkelingen,
afzonderlijke projecten en samenwerkingen. We denken mee en leveren veel inbreng. Van de gemeente en partners vragen wij:
– goede en tijdige informatie, open staan voor inbreng en constructieve kritiek;
– actief betrekken van bewoners en anderen in de wijk bij projecten en plannen;
– transparantie over voortgang, resultaten voor de wijk en financiën.