Het Bewonersplatform presenteert tien ‘Speerpunten voor een beter Overvecht’ voor 2019.
Wij vragen het College van B&W, de woningcorporaties en anderen in de wijk om zich dit jaar hiervoor in te zetten.

  1. Samen voor Overvecht (voorheen de Versnelling Overvecht): Het nieuwe College wil de Versnelling verbreden om de komende jaren verschil te maken voor Overvecht. Naast inzet op sociale thema’s, is structurele veranderingen in de wijk nodig. Meer evenwicht in de woningvoorraad en de mix van bevolking. Dit vraagt om benutten van kansen, optimale samenwerking, sturing op grote lijnen en focus op deelthema’s, slagvaardig uitwerken en uitvoeren van plannen en zichtbare resultaten. En het vraagt om inzicht in wat er met de middelen gedaan wordt en wat dit oplevert voor de wijk.
  2. Meer evenwicht in de woningvoorraad: het aandeel sociale huur (nu 71%) in Overvecht moet flink omlaag. Er moet meer diversiteit komen in kwaliteit en type woningen, zodat de wijk voor meer doelgroepen interessant is. Kansen liggen bij nieuwbouwprojecten en selectieve verkoop van huurwoningen. Voor nieuwe bouwlocaties denken wij aan het Bedrijventerrein Nieuw Overvecht, langs delen van de Einsteindreef en op vrijkomende locaties langs de NRU.
  3. Instroombeleid: In Overvecht stromen onevenredig veel bewoners in die behoren tot doelgroepen, zoals maatschappelijke opvang, statushouders, etc. Dit versterkt de stapeling van kwetsbaarheid en sociale problemen in de wijk. De woningtoewijzing voor deze doelgroepen moet minder in Overvecht terechtkomen en evenrediger over de stad worden verdeeld. Gemeente en woningcorporaties moeten hier afspraken over maken.
  4. Armoede: Overvecht heeft veel bewoners die met moeite rondkomen. Dit vraagt extra inzet op preventie en hulpverlening rond financiële problemen en ‘op orde komen’ (o.a. via de Buurtteams) en veel (bijna) gratis voorzieningen, plekken voor goedkoop eten of spullen, voedselbank, etc. Het vraagt ook een gematigd huurbeleid en beperken van woonlasten en energiekosten.
  5. Duurzaam veilig inrichten (30 km): In veel straten en woonbuurten van Overvecht ontbreekt dit. De komende jaren moet dit worden gerealiseerd. In 2019 moet hiermee een start worden gemaakt.
  6. Energie: De aanpak Aardgasvrij in Overvecht-Noord moet voor bewoners, duurzame haalbare en betaalbare alternatieven mogelijk maken. De problemen met Blokverwarming in flatcomplexen van particuliere verhuurders moeten eindelijk aangepakt worden.
  7. Centrum Overvecht: de verkeersontsluiting en de herinrichting van de openbare ruimte aan de kant van AH-XL moet uitgevoerd worden. En er moet zicht komen op een fietsroute langs Seinedreef en de herinrichting van de openbare ruimte in andere delen van het centrumgebied. Wij wachten nog steeds op een aanpak om het winkeldeel te moderniseren i.s.m. winkeliers.
  8. Buurtaccommodaties: Een goede spreiding over de wijk en een laagdrempelig karakter naar gebruikers moeten voorop staan. Onverwachte of tijdelijk beschikbare ruimtes in de buurt kunnen onderdak bieden aan (bewoners)initiatieven. Na de sluiting van het Doe Mee Centrum de Gagel moet er in dat gebied bij de 10-hoog flats van de Themadreven een buurtvoorziening terugkomen.
  9. NRU: een verdiepte ligging van de weg is het beste voor de leefbaarheid van de wijk. Dat betekent minimaal: de autoweg verdiept onder de 3 pleinen. De gemeente moet zich hiervoor maximaal inzetten. In de wijk zijn aanvullende maatregelen nodig.
  10. Prostitutiezone: Het plan voor Het Nieuwe Zandpad langs de Einsteindreef moet van de baan. In plaats daarvan kan er compacte huisvesting voor jongeren, studenten en starters komen: de Max van Overvecht.