Het Bewonersplatform Overvecht presenteert tien ‘Speerpunten voor een beter Overvecht’ voor 2018.
Wij vragen het College van B&W, de woningcorporaties en anderen in de wijk om dit jaar hiermee aan de slag te gaan.

  1. De Versnelling: De energie, focus, inzet van vele partners en extra middelen moeten de komende jaren het verschil maken voor Overvecht. Dit vraagt sturing, uitwerking van plannen, optimale samenwerking en bereiken van zichtbaar resultaat. Er moet inzicht komen in wat er met al de middelen gedaan wordt en wat dit oplevert voor de wijk.
  2. Meer evenwicht in de woningvoorraad: het aandeel sociale huur (71%) in Overvecht moet flink omlaag. Er moet meer diversiteit komen in kwaliteit en type woningen, zodat de wijk voor meer doelgroepen interessant is. Kansen liggen bij nieuwbouwprojecten. Voor nieuwe bouwlocaties denken wij aan het Bedrijventerrein Nieuw Overvecht, langs delen van de Einsteindreef en op vrijkomende locaties langs de NRU (o.a. bij de Pahud de Mortangesdreef).
  3. Instroombeleid: In Overvecht stromen onevenredig veel bewoners in die behoren tot doelgroepen, zoals maatschappelijke opvang, statushouders, etc. Dit versterkt de stapeling van kwetsbaarheid en sociale problemen in de wijk. De woningtoewijzing voor deze doelgroepen moet minder in Overvecht terechtkomen en evenrediger over de stad worden verdeeld. Gemeente en woningcorporaties moeten hier afspraken over maken.
  4. Armoede: Overvecht heeft veel bewoners die met moeite rondkomen. Dit vraagt extra inzet op preventie en hulpverlening rond financiële problemen (o.a. via Buurtteams) en veel (bijna) gratis voorzieningen, plekken voor goedkoop eten of spullen, voedselbank, etc.
  5. Woonlasten: betaalbaar wonen is voor bewoners van onze wijk van groot belang. Dit vraagt een gematigd huurbeleid en beperken van energiekosten.
  6. Energie: De aanpak Aardgasvrij in Overvecht-Noord moet voor bewoners haalbare en betaalbare alternatieven mogelijk maken, als het aardgas gaat verdwijnen. En de problemen met Blokverwarming in flatcomplexen moeten eindelijk eens aangepakt worden. Deze uitdaging ligt er voor woningcorporaties, particuliere verhuurders en VvE’s.
  7. Centrum Overvecht: er moet een besluit komen voor verbetering van de verkeersontsluiting en de openbare ruimte aan de kant van AH-XL. En er moet zicht komen op een fietsroute langs Seinedreef. Ook moet er een start gemaakt worden met de uitwerking voor verbetering van verkeersontsluiting en openbare ruimte in andere delen van het centrumgebied. Wij wachten nog steeds op een aanpak om het winkeldeel te moderniseren i.s.m. winkeliers.
  8. Buurtaccommodaties: Een goede spreiding over de wijk en een laagdrempelig karakter naar gebruikers moeten voorop staan. Onverwachte of tijdelijk beschikbare ruimtes in de buurt kunnen onderdak bieden aan nieuwe (bewoners)initiatieven. Na de sluiting van het Doe Mee Centrum de Gagel moet er in dat gebied een buurtvoorziening terugkomen.
  9. NRU: Er worden dit jaar keuzes gemaakt voor het Integraal Programma van Eisen en Functioneel ontwerp van de Randweg. Een verdiepte ligging van de weg is het beste voor de leefbaarheid van de wijk. De gemeente moet zich hiervoor maximaal inzetten. De verkeersdruk op de wijkontsluitingswegen vragen om aanvullende maatregelen.
  10. Prostitutiezone: Het plan voor Het Nieuwe Zandpad langs de Einsteindreef moet worden geschrapt. In plaats daarvan kan er compacte huisvesting voor jongeren, studenten en starters komen: de Max van Overvecht.