Het Bewonersplatform Overvecht presenteert tien ‘Speerpunten voor een beter Overvecht’ voor 2017. Wij vragen het College van B&W, de woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex en anderen in de wijk om dit jaar voortvarend aan de slag te gaan met deze speerpunten.

 1. De Versnelling: De energie, focus, inzet van vele partners en extra middelen moeten de komende jaren het verschil gaan maken voor Overvecht. Dit vraagt sturing, uitwerking van plannen, optimale samenwerking en bereiken van zichtbaar resultaat. Brede communicatie is nodig om bewoners te betrekken en professionals scherp en aangesloten te houden. Dreefnieuws kan een belangrijk medium zijn om bewoners en anderen te bereiken. 
 2. Meer evenwicht in de woningvoorraad: het aandeel sociale huur (71%) in de Overvechtse woningvoorraad moet flink omlaag. Er moet meer diversiteit komen in kwaliteit en type woningen, zodat de wijk voor meer doelgroepen interessant is. Kansen liggen er bij grotere nieuwbouwprojecten, zoals het Antoniuskwartier, de Ivoordreef en langs de Brailledreef. 
 3. Woonlasten: betaalbaar wonen is voor bewoners van onze wijk van groot belang, m.n. in sociale huurwoningen. Dit vraagt een gematigd huurbeleid en beperken van energiekosten.
   
 4. Energie: De problemen met Blokverwarming moeten voortvarend aangepakt worden. Dat betreft zowel de warmte-installaties in de flats als het isoleren van de flats. Deze uitdaging ligt er voor woningcorporaties, particuliere verhuurders en VvE’s. Stadsverwarming is alleen een optie voor de toekomst als bewoners kosten, bemetering en afrekening gaan ervaren als eerlijk en transparant.
   
 5. Centrum Overvecht: in 2017 moeten er besluiten komen voor de verbetering van de verkeersknelpunten in het gebied (de aansluitingen met de omliggende wegen en een vrij liggende fietsroute langs Seinedreef), de start van de nieuwbouw van woningen langs de Brailledreef en een concrete aanpak om het winkeldeel te moderniseren i.s.m. winkeliers. 
 6. Vitaliteit winkelcentra: wij vragen een creatieve aanpak, in samenwerking met winkeliers en eigenaren, om winkelcentra en winkellocaties in de wijk vitaal en gevarieerd te houden. Leegstand is funest. Aandacht voor Winkelcentrum de Klop blijft voorlopig nodig.
   
 7. Armoede: Overvecht heeft veel bewoners die met moeite rondkomen. Dit vraagt extra inzet op preventie en hulpverlening rond financiële problemen (o.a. via Buurtteams), veel gratis of bijna gratis voorzieningen, plekken voor goedkoop eten of spullen, voedselbank, etc. 
 8. Taal en Digitaal: grote inzet is nodig voor het versterken van basale vaardigheden, vooral ‘taal’ en ‘digitaal’, zodat alle bewoners volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. 
 9. Buurtaccommodaties: zijn nodig voor ontmoeting, activiteiten en initiatieven en als plek voor verbinding voor professionals. Een goede spreiding over de wijk en een laagdrempelig karakter naar gebruikers moeten voorop staan. Buurthuizen kunnen beter benut worden. 
 10. NRU: in 2017 moeten de keuzes gemaakt worden voor het ontwerp. Een verdiepte ligging van de weg is het beste voor de leefbaarheid van de wijk. De gemeente moet zich maximaal inzetten om hiervoor de benodigde middelen te verkrijgen, o.a. bij het Rijk.