Gebiedsontwikkeling De Gagel

Home/Onze thema’s/Gebiedsontwikkeling De Gagel

Overvecht de Gagel Vernieuwt, fotoHet Bewonersplatform volgt de plannen en ontwikkelingen die betrekking hebben op het gebied Overvecht De Gagel. Waar nodig leveren wij onze inbreng.

Themadreven gerenoveerdIn 2012 zijn de plannen voor grootschalige sloop- en nieuwbouw van de THEMA-flats definitief afgeblazen. De woningcorporaties hebben uiteindelijk besloten om deze 10-hoog flats grondig te renoveren. In 2015 is gestart met de flat van de Ankaradreef. Andere flats volgen.

De openbare ruimte en groen in het Themagebied wordt heringericht. In 2013 en 2014 is  daar in overleg met bewoners een plan voor gemaakt. Vanaf 2015 en wordt dat stapsgewijs uitgevoerd.

Nieuwbouw basisscholen: De Schakel is – als eerste van de Overvechtse basisscholen – helemaal nieuw herbouwd. De andere scholen in het gebied volgen.

DMC de Gagel BeheerteamHet Doe Mee Centrum De Gagel vervult een belangrijke rol in het THEMA-gebied, waar verder geen buurtvoorzieningen zijn. Het was oorspronkelijk bedoeld als een tijdelijke voorziening. Het lukt nog steeds om het centrum voort  te zetten met financiele steun van de woningcorporaties en grote inzet van bewoners in de beheergroep.

Speel en wandelstraten GangesdreefIn een deel van het gebied zijn Speel- en Wandelstraten ingericht (o.a. Gambia-, Ganges- en een aantal tussenliggende dreven). Naast meer ruimte voor spelen en wandelen had dat ook gevolgen voor de verkeerscirculatie en dat riep bij omwonenden de nodige discussie op.

De Binnenring De Gagel (Tigris- en Nijldreef) is in 2015 geheel heringericht. Naast aanpassing van bushaltes en verbetering van de oversteken zijn er ook fietsstroken aangelegd.

Fietsbrug de Gagel, kaartjeFietsbrug De Gagel biedt sinds eind 2015 een mooie verbinding. Fietsers en voetgangers kunnen nu vanuit dit deel van de wijk over de NRU naar het Noorderpark en Gagelbos.

De auto-aansluiting tussen de Zambesidreef en de NRU is afgesloten. De parkstrook langs de NRU ter hoogte van de Zambesidreef is doorgetrokken en ingericht in overleg met bewoners.

Voor komende tijd staan de volgende plannen op stapel in De Gagel:

  • Renovatie van de 10-hoog flats aan de Ibisdreef, waarschijnlijk start dit in 2018
  • 00
    [ nog invullen ]

Contactpersoon voor  De Gagel:
= Nelleke Wuurman

Contact: info@bewonersplatformovervecht.nl

De inspraakreactie die het Bewonersplatform in 2008 op het toenmalige concept gebiedsplan leverde, is richtinggevend voor onze inbreng voor dit gebied. Het Bewonersplatform hecht veel waarde aan deze inbreng. Het gebiedsplan beslaat immers een groot deel van de wijk en zal sterk bepalen hoe dit deel van Overvecht zich in de toekomst zal ontwikkelen.
Download:
Reactie Bewonersplatform op het concept gebiedsplan de Gagel / 2008