Speerpunten 2014

Home/Bewonersplatform/Speerpunten 2014

Het Bewonersplatform heeft voor 2014 wederom zeven speerpunten voor een beter Overvecht voorgelegd aan de gemeente Utrecht en de woningcorporaties.

  • Nu een grootschalige aanpak van de NRU door het Rijk ver naar voren geschoven is, moet er dit jaar een plan komen voor verbeteringen, die op korte termijn mogelijk zijn. Het is noodzakelijk dat de luchtkwaliteit en leefbaarheid langs de NRU verbeteren. Ingrepen op de korte termijn mogen geen belemmering vormen om gewenste aanpassingen op de langere termijn te realiseren zoals die in het NRU-participatietraject zijn vastgelegd. Bewoners en andere belanghebbenden moeten tijdig betrokken worden bij de keuzes voor de korte termijn aanpassingen.
  • De plannen voor het Centrum Overvechtmet uitbreiding van winkels en nieuwbouw van woningen gaan na jaren lang wachten niet door. Maar niets doen is geen optie! Daarom moet er zo snel mogelijk een plan komen hoe het gebied verbeterd kan worden met inbreng van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden
  • Plannen van de woningcorporaties voor ingrijpende renovatie of sloop-nieuwbouw van een aantal flatcomplexen zijn uitgesteld of naar beneden bijgesteld. Juist in complexen waar opwaardering uitgesteld wordt, blijft regulier onderhoud nodig en dit moet fatsoenlijk uitgevoerd worden. In en rond complexen waar leefbaarheid onder druk staat moet extra ingezet worden op sociaal beheer, toepassen van Lokaal Maatwerk en aanpak van de openbare ruimte. Gemeente en corporaties moeten samen verantwoordelijkheid nemen.
  • Oneigenlijke bewoning en de negatieve effecten daarvan zijn een blijvend punt van aandacht. Het gaat om het omzetten van woningen naar kamerverhuur, maar ook om illegale bewoning. Dit vraagt een proactieve aanpak van gemeente en corporaties.
  • Het Bewonersplatform maakt zich zorgen over leegstand van winkelpanden. We zien dit steeds vaker en soms gaat dit gepaard met wat bewoners ervaren als verarming van het winkelaanbod en een neergaande spiraal. Ook zien we leegstand of moeizame vulling in de plinten van recente nieuwbouw. Dit vraagt om een creatieve aanpak van gemeente in samenwerking met winkeliers en eigenaren om winkelcentra en winkellocaties in de wijk vitaal en gevarieerd te houden. Daarnaast moet de gemeente een visie uitwerken wat het toekomstig aanbod moet zijn, omdat er trends gaande zijn die aangeven dat de behoefte aan winkel/ en kantoorruimtes verandert.
  • De onverwachte ontwikkelingen rond de prostitutie langs het Zandpad geven zowel kansen als bedreigingen voor de wijk. Als de prostitutie van het Zandpad gaat verdwijnen, wordt een nieuwe en interessante ontwikkeling mogelijk langs de Vecht. Verplaatsing naar een strook langs de Einsteindreef brengt de prostitutie – met alle negatieve effecten – veel meer de wijk in. Overvecht verdient een zeer zorgvuldige afweging van de te maken keuzes, waarbij er beter rekening gehouden wordt met de belangen en gevoelens vanuit de wijk.
  • Na de reorganisatie van het welzijnswerk zien we dat oude en veelal goed lopende inzet is verdwenen. De nieuwe aanpak is nog lang niet gesetteld en professionals zijn veel energie kwijt om zichzelf en hun netwerken in de wijk opnieuw te organiseren. Ambities en plannen op papier worden nog weinig omgezet in zichtbare resultaten. Bovendien komen er nieuwe veranderingen aan met de Transities voor de Jeugdzorg en de AWBZ, die forse bezuinigingen met zich meebrengen. Wij vinden dit zorgelijk. Het niveau van dienstverlening op het brede terrein van welzijn en zorg moet op peil blijven. Voor kwetsbare bewoners moeten goed werkende voorzieningen geboden worden.

Deze speerpunten voor een beter Overvecht hebben wij in januari samen met ons Jaarverslag 2013  voorgelegd aan de gemeente Utrecht (college van B&W, raadsleden en het wijkbureau Overvecht) en aan vertegenwoordigers van de woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex. Tegelijk is het als persbericht verspreid.

De speerpunten voor een beter Overvecht die wij hadden voor het jaar 2013 zijn HIER nog te bekijken.