Speerpunten 2013

Home/Bewonersplatform/Speerpunten 2013

Het Bewonersplatform heeft voor 2013 zeven speerpunten voor een beter Overvecht voorgelegd aan de gemeente Utrecht en de woningcorporaties.

  • Een ontwerp voor de vernieuwde NRU moet recht doet aan wensen van bewoners om leefbaarheid rond de Randweg centraal te stellen. De ‘voorkeursvariant’ die eind 2012 door de gemeente is gepresenteerd voldoet hier te weinig aan. De NRU moet zo veel mogelijk verdiept worden aangelegd. Bewoners en andere belanghebbenden moeten inbreng kunnen leveren bij de verdere uitwerking van de plannen.
  • De plannen voor het Centrum Overvecht met uitbreiding van winkels en nieuwbouw van woningen gaan na jaren lang wachten niet door. Maar niets doen is geen optie! Daarom moet er zo snel mogelijk een plan komen hoe het gebied verbeterd kan worden, met inbreng van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.
  • Plannen van de woningcorporaties voor renovatie of sloop-nieuwbouw van een aantal flatcomplexen worden uitgesteld of naar beneden bijgesteld. Bij bewoners levert dit veel onzekerheid op. Bewoners moeten goed geïnformeerd worden over (bijgestelde) plannen en vervolgstappen. Regelingen en termijnen over bijvoorbeeld verhuizen met urgentie moeten aangepast worden aan nieuw ontstane situaties. Regulier onderhoud blijft nodig en moet fatsoenlijk uitgevoerd worden. In complexen waar opwaardering uitgesteld wordt, zoals de THEMA-dreven, moet extra ingezet worden op sociaal beheer, het inzetten van Lokaal Maatwerk en het aanpakken van de openbare ruimte. Gemeente en corporaties moeten daarbij samen hun verantwoordelijkheid nemen.
  • Oneigenlijke bewoning en de negatieve effecten daarvan zijn een blijvend punt van aandacht. Het gaat om het omzetten van woningen naar kamerverhuur, maar ook om illegale bewoning. Dit vraagt een proactieve aanpak van gemeente en corporaties.
  • Het Bewonersplatform maakt zich zorgen over leegstand van winkelpanden. We zien dit steeds vaker en soms, zoals bij Winkelcentrum de Klop, gaat dit gepaard met wat bewoners ervaren als verarming van het winkelaanbod en een neergaande spiraal. Ook zien we leegstand of moeizame vulling in de plinten van recente nieuwbouw. Dit vraagt om een creatieve aanpak van gemeente in samenwerking met winkeliers en eigenaren om winkelcentra en -locaties in de wijk vitaal en gevarieerd te houden.
  • Wij pleiten voor een effectief toezicht en vooral ook handhaving als er in de parken of de openbare ruimte sprake is van overlastgevend of grensoverschrijdend gedrag. In dit soort situaties dient er – zeker na meldingen of klachten door bewoners – effectief ingegrepen te worden.
  • Na vertrek van het Antonius Ziekenhuis uit Overvecht moeten er goede poliklinische gezondheidszorg in de wijk beschikbaar blijven. Bewoners moeten betrokken worden bij de keuze welke specialismen in Overvecht achterblijven.

Deze speerpunten voor een beter Overvecht hebben wij in februari samen met ons  Jaarverslag 2012 voorgelegd aan de gemeente Utrecht (college van B&W, raadsleden en het wijkbureau Overvecht) en aan vertegenwoordigers van de woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex. Tegelijk is het als persbericht verspreid.

De speerpunten voor een beter Overvecht voor 2013 komen voor een deel overeen met de speerpunten die wij hadden voor het jaar 2012. Deze zijn HIER nog te bekijken.