Speerpunten 2016

Home/Bewonersplatform/Speerpunten 2016

Het Bewonersplatform Overvecht heeft voor 2016 speerpunten voor een beter Overvecht benoemd.
Deze keer zijn het er 11, in plaats van 7 zoals vorige jaren.
Dat is veel; liever hadden we een korter lijstje. 

Wij constateren dat veel van de Speerpunten die wij al jaren benoemen niet van onze lijst verdwijnen. Ze blijven staan omdat het erg lang duurt voordat plannen gerealiseerd worden, zoals opwaardering van de NRU of de ontwikkeling van het Centrumgebied. Nieuwe onderwerpen die van groot belang zijn voor de wijk dienen zich aan. Zoals armoede, wijkvoorzieningenplan, onveiligheid op straat en de noodopvang voor vluchtelingen.

De speerpunten 2016 leest u hieronder.
Wij roepen iedereen, die te maken heeft met de wijk, op om zich samen met ons in te zetten voor deze speerpunten.

 1. Er is een nieuwe Impuls nodig om Overvecht voor de komende jaren op peil te houden, omdat de extra middelen uit het Krachtwijkenbeleid in 2017 wegvallen en de sociale achterstand van veel wijkbewoners onverminderd groot blijft. Wij verwachten dat de ‘Versnellingsgroep’ van wijkbureau, bewoners en wijkpartners hiervoor een aanzet geeft. En dat de politiek de grote opgaven die er komende jaren voor Overvecht liggen wil erkennen en van de nodige middelen wil voorzien.
 2. Gezien de armoede die in Overvecht veel voorkomt, is betaalbaarheid van wonen, m.n. van sociale huurwoningen, van groot belang voor bewoners van onze wijk. Wij zijn blij met de nieuwe Prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties, waarin betaalbaarheid aandacht krijgt. Wij vragen om optimale inzet om dit te realiseren. Dit gaat niet alleen om de huur, maar om het totale pakket van woonlasten, waaronder energiekosten. In dit licht vragen wij ook aandacht voor energiebesparing en eigen opwekking, waardoor woonkosten kunnen dalen. En aandacht voor stadsverwarming, waar de transparantie van kosten en de eerlijkheid in de afrekening moet verbeteren.
 3. Bij de vele veranderingen en deels versoberingen van de laatste jaren, moet de dienstverlening op het brede terrein van zorg, welzijn en maatschappelijke participatie op een acceptabel peil blijven. Vooral voor kwetsbare bewoners moet die toegankelijk, betaalbaar en goed vindbaar zijn. De Buurtteams hebben hierin een belangrijke taak. Veel inzet is nodig op het vlak van (outreachende) informatie, preventie en activering. En op versterken van basale vaardigheden, waaronder ‘taal’ en ‘digitaal’, om mee te kunnen doen in de samenleving. Dit vraagt grote inzet, monitoring en soms bijsturing.
 4. In het Wijkvoorzieningenplan moeten keuzes worden gemaakt waarbij een goede spreiding van buurtvoorzieningen voorop staat. Alles moet gedaan worden om het Doe Mee Centrum De Gagel te behouden of een vergelijkbare voorziening terug te krijgen in het gebied. Waar mogelijk moeten initiatieven ruimte en faciliteiten krijgen: voedselbank, tweedehands spullen winkels, plekken voor ontmoeting en activiteiten waar je gratis of tegen lage kosten terecht kunt.
 5. Een nieuwe prostitutiezone langs de Einsteindreef is slecht voor Overvecht. Het belast de wijk (en ook buurten aan de overkant van de Vecht) met overlast en onveiligheid en draagt bij aan een negatief imago. Prostitutie hoort niet in of nabij woongebieden! Nadat de boten op het oude Zandpad gesloten waren, had deze kans aangegrepen moeten worden om de prostitutie weg te halen van de Vecht en uit Overvecht. En om het Zandpad en de omgeving eindelijk te ontwikkelen als een gebied dat de wijk omhoog trekt in plaats van omlaag. Hoewel duidelijk is dat de gemeente inzet op realisering van Het Nieuwe Zandpad, vragen wij dringend om hier alsnog van af te zien.
 6. In 2015 is de volgende fase in de planvorming voor opwaardering van de NRU opgestart. De eerste vraag die opgelost moet worden is of voor de Moldaudreef de huidige rechtstreekse aansluiting op de NRU gaat vervallen. De oplossing moet niet alleen gunstig uitpakken voor verkeersdoorstroming op de NRU, maar ook voor leefbaarheid, verkeersbelasting en veiligheid in de wijk. Leefbaarheid en impact op de wijk moeten ook bij de vervolgstappen voor de NRU-inrichting de keuzes blijven bepalen.
 7. Voor de ontwikkeling van het Centrum Overvecht, moeten er in 2016 besluiten genomen worden over 1/ de verkeersinrichting in het gebied, inclusief aansluitingen met omliggend wegennet, 2/ plannen voor nieuwbouw woningen op de NPD-strook langs de Brailledreef en 3/ opwaardering van het winkelbestandwinkelbestand. Bij de verkeersinrichting moet in ieder geval snel een vrijliggend fietspad gerealiseerd worden langs de achterkant van het winkelcentrum (Seinedreef). Het is voor fietsers en voetgangers onoverzichtelijk en niet veilig.
 8. Het Bewonersplatform maakt zich zorgen over leegstand van winkelpanden. We zien dit steeds vaker en soms gaat dit gepaard met wat bewoners ervaren als verarming van het winkelaanbod en een neergaande spiraal. Ook zien we leegstand of moeizame vulling in ‘plinten’ van recente nieuwbouw. Dit vraagt om een actief beleid om te voorkomen dat er teveel winkel- en bedrijfsruimte komt, die leegstand bevordert. Het vraagt ook een creatieve aanpak van de gemeente, in samenwerking met winkeliers en eigenaren, om winkelcentra en winkellocaties in de wijk vitaal en gevarieerd te houden. Inzet op de revitalisering van Winkelcentrum de Klop blijft nodig.
 9. Overvecht heeft meer variatie en meer kwaliteit in woningen en woonmilieus nodig. Dat vraagt om het vasthouden van ambities voor herstructurering (sloop / nieuwbouw en renovatie) van huurwoningen plus hoogwaardige nieuwbouw op kansenlocaties. In 2016 verwachten we plannen voor herontwikkeling van de Camera Obscuradreef e.o. en van de Ivoordreef. Daarbij hoort ook het opwaarderen van de openbare ruimte. Gemeente en corporaties moeten hierin samen verantwoordelijkheid nemen.
 10. Veiligheid in de woningen en in de openbare ruimte is van het grootste belang. Overlast gevende groepen moeten aangepakt worden. Onorthodoxe maatregelen als camera toezicht, samenscholingsverbod, preventieve hechtenis zijn dan bespreekbaar.
 11. Als er een noodopvang voor vluchtelingen in Overvecht komt, moet deze vanaf het begin met goede randvoorwaarden worden omgeven, voor de vluchtelingen zelf en voor de omwonenden. Gemeente en COA moeten klachten en negatieve effecten serieus nemen en proactief effectieve oplossingen bieden. Communicatie moet open en glashelder zijn.