Speerpunten 2015

Home/Bewonersplatform/Speerpunten 2015

Het Bewonersplatform heeft voor 2015 wederom zeven speerpunten voor een beter Overvecht voorgelegd aan de gemeente Utrecht en de woningcorporaties.

  1. Het plan voor een nieuwe prostitutiezone langs de Einsteindreef is slecht voor Overvecht. Het belast de wijk (en ook buurten aan de overkant van de Vecht) met overlast en onveiligheid en draagt bij aan een negatief imago. Prostitutie hoort niet in of nabij woongebieden! Nadat de boten op het Zandpad gesloten waren had deze kans aangegrepen moeten worden om de prostitutie weg te halen van de Vecht en Overvecht. En om het Zandpad en omgeving eindelijk te ontwikkelen als een gebied dat de wijk omhoog trekt in plaats van omlaag. Wij vragen de gemeente dringend om dit alsnog te doen. De potentie ligt er!
  2. Een grootschalige aanpak van de NRU lijkt opnieuw mogelijk nu het Rijk haar bijdrage eerder beschikbaar wil stellen. Dit vraagt om het opnieuw oppakken van het planproces en participatie van bewoners daarbij. Uitgangspunten en voorkeursvarianten die eerder zijn vastgesteld in het NRU-participatietraject zijn daarbij richtinggevend. Korte termijn ingrepen mogen geen belemmering vormen om gewenste aanpassingen op de langere termijn te realiseren.
  3. De ontwikkeling van het Centrum Overvecht, die in 2014 opnieuw is opgestart met inbreng van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, moet slagvaardig en met ambitie voorgezet worden. Het gaat om verbeteringen op zowel de korte als langere termijn van verkeer en de openbare ruimte, de ontwikkeling van de NPD-strook langs de Brailledreef en versterking van het winkelbestand. In 2015 moet er in ieder geval een fietspad gerealiseerd worden langs de achterkant van het winkelcentrum (Seinedreef).
  4. Het Bewonersplatform maakt zich zorgen over leegstand van winkelpanden. We zien dit steeds vaker en soms gaat dit gepaard met wat bewoners ervaren als verarming van het winkelaanbod en een neergaande spiraal. Ook zien we leegstand of moeizame vulling in ‘plinten’ van recente nieuwbouw. Dit vraagt om een actief beleid om te voorkomen dat er teveel winkel- en bedrijfsruimte komt, die leegstand bevordert. Het vraagt ook een creatieve aanpak van de gemeente, in samenwerking met winkeliers en eigenaren, om winkelcentra en winkellocaties in de wijk vitaal en gevarieerd te houden. In 2015 is inzet op revitalisering van Winkelcentrum de Klop nodig.
  5. Overvecht heeft meer variatie en kwaliteit in woningen en woonmilieus nodig. Dat vraagt om het vasthouden van de ambities voor herstructurering (sloop / nieuwbouw en renovatie) van huurwoningen plus hoogwaardige nieuwbouw op kansenlocaties. In het verlengde daarvan moet ook de openbare ruimte in herstructureringsgebieden opgewaardeerd worden. Gemeente en corporaties moeten hierin samen verantwoordelijkheid nemen.
  6. Bij verkoop van sociale huurwoningen in flatcomplexen ontstaat ‘gespikkeld bezit’: een combinatie van koop en huur. De gezamenlijke opgave van eigenaars en verhuurder voor onderhoud en lange termijn investeringen moet daarbij geborgd worden. Dit vraagt een proactieve inzet op het versterken van VvE’s in deze complexen.
  7. Na de forse veranderingen in het welzijnswerk in 2013, wordt 2015 het jaar waarin de Transities met hun bezuinigingen rond WMO en Zorg in uitvoering komen. Op papier klinkt het allemaal mooi, maar de vraag is hoe dit in de praktijk gaat uitpakken, vooral voor veel kwetsbare bewoners van Overvecht. In een wijk als Overvecht zijn er grenzen aan het ideaalbeeld dat kwetsbare bewoners hun zorg en welzijn voor een belangrijk deel op eigen kracht kunnen organiseren en professionals (veel meer of grotendeels) terug kunnen treden. Het niveau van dienstverlening op het brede terrein van welzijn en zorg moet op acceptabel peil blijven en m.n. voor kwetsbare bewoners toegankelijk, betaalbaar en goed vindbaar zijn. Dit vraagt grote inzet, monitoring en waar nodig bijsturing.